2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės teritorijos 1:500–1:5000 mastelio topografiniams planas, georeferencinių duomenų bazėms bei geodeziniams tinklams administruoti; geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos klausimams spręsti; savivaldybės teritorijos duomenų bazių turiniui bei naudojimosi sąlygoms fiziniams ir juridiniams asmenims nustatyti; geodezinei ir topografinei veiklai savivaldybės teritorijoje prižiūrėti; duomenims, kurie reikalingi baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti, įgaliotai institucijai teikti; statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrai; nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentams (duomenims) rengti; nuosavybės teisių į žemę atkūrimui reikalingų detaliųjų, specialiųjų, žemės sklypų planų rengimo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentams rengti, Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams, rengimo reikalavimams nustatyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - geodezija ir kartografija, teritorijų planavimas, žemėtvarka, statyba.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius  reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos krypčių išsilavinimą.
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, geodeziją ir kartografiją, statybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką;
6.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, gerai dirbti AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. ruošia ir derina geodezinių tyrinėjimų darbų programas, prižiūri jų vykdymą, tikrina, derina ir priima saugojimui atliktų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitas;
7.2. tvarko geodezinių punktų apskaitą, organizuoja jų apsaugą, periodinį atnaujinimą ir parametrų tikslinimą;
7.3. teikia duomenis Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos urbanizuotų teritorijų stambaus mastelio kartografavimo programai įgyvendinti;
7.4. tvarko savivaldybės turtą, kurį sudaro geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiaga, visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudaryti analoginiai ir skaitmeniniai topografiniai planai;
7.5. teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis nustatyta tvarka;
7.6. rengia grąžinamų natūra ir suteikiamų nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypų dokumentus ir duomenis;
7.7. rengia dokumentus nuosavybės teisių į žemę atkūrimui reikalingų žemės sklypų planų rengimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursams organizuoti;
7.8. nagrinėja pateiktus prašymus Žemės sklypų planams rengti urbanizuotose teritorijose;
7.9. nustato Žemės sklypų planų rengimo reikalavimus;
7.10. konsultuoja piliečius geodezijos ir žemėtvarkos klausimais;
7.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-30 09:37:59
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: