2019 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame susipažinti su Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projektu Spausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti pateiktas Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų  biudžeto projektas, parengtas vadovaujantis 2019 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, valstybės statistikos duomenimis, patvirtintais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, savivaldybės biudžetų asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais.

Sudarant savivaldybės biudžetą, taikyti strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas principai, nustatyti Strateginio planavimo metodikoje.

Atsižvelgiant į Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, kuriomis yra nustatyti reikalavimai savivaldybių biudžetams užtikrinti fiskalinę drausmę, 2019 metams yra nustatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai, todėl, vadovaujantis LR 2019 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybė siūlo rajono Savivaldybės tarybai suteikti 407,0 tūkst. Eur paskolos garantiją UAB „Radviliškio vanduo“, kad būtų galima finansuoti Savivaldybės prisidėjimo prie ES projektų dalį šiems projektams:

  1. „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ – 157,0 tūkst. Eur;
  2. „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, padidinant nuotekų išvalymo efektyvumąׅ – 200,0 tūkst. Eur;
  3. „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba J. Basanavičiaus g. Radviliškio m. ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“ – 50,0 tūkst. Eur.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) (toliau – GPM ), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,88 procento, kurią sudaro pastovioji dalis (42,78 proc.) ir kintamoji dalis (4,1 proc.). Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui skiriama GPM dalis, pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM perves savivaldybei – 100,00 proc.

GPM kintama dalis, palyginti su 2018 m., didėja 497,0 tūkst. Eur dėl:

  1. Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo (155,0 tūkst. Eur);
  2. Minimalios mėnesinės algos padidinimo (171,0 tūkst. Eur);
  3. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (50,0 tūkst. Eur);
  4. Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti (121,0 tūkst. Eur).

2019 metų biudžetas (40 883,8 tūkst. Eur) susideda:

1. Prognozuojamos pajamos –  21 023,0 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Gyventojų pajamų mokestis – 19 063,00 tūkst. Eur;
1.2. Pajamos iš turto mokesčių – 1 892,00 tūkst. Eur;
1.3. Kitos pajamos – 68,0 tūkst. Eur.

2. Speciali dotacija švietimo ugdymo reikmėms finansuoti– 8 800,1 tūkst. Eur;

3. Specialioji tikslinė dotacija mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, – 236,2 tūkst. Eur;

4. Neformaliajam vaikų švietimui – 31,6 tūkst. Eur;

5. Valstybinėms funkcijoms atlikti – 3 315,4 tūkst. Eur;

6. Prekių ir paslaugų mokesčiai – 1 395,4 tūkst. Eur;

7. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas – 1 569,5 tūkst. Eur;

8. Pajamos iš savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo – 100,0 tūkst. Eur;

Biudžeto lėšų likutis iš 2018 m. sudaro 4 385,5 tūkst. Eur.

Iš viso 40 883,8 tūkst. Eur 2019 metų biudžeto asignavimų išdėstyti 6 programose

Programos Nr.

Programos pavadinimas

Iš viso asignavimų
(tūkst. Eur)

Darbo užmokesčiui
(tūkst. Eur)

Turtui įsigyti
(tūkst. Eur)

1

Savivaldybės valdymo programa

4 467,4

2 671,8

228,4

2

Savivaldybės švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

16 682,1

13 379,9

290,9

3

Savivaldybės socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa

8 662,8

2 376,5

47,1

4

Savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa

2 486,2

0

2 190,6

5

Savivaldybės gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa

3 612,3

2 132,1

122,7

6

Savivaldybės saugios, švarios ir patogios gyvenamosios aplinkos užtikrinimo programa

4 973,0

1 021,6

197,8

Iš viso

40 883,8

21 581,9

3 077,5

2019 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Eur)

Rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa

Eil. Nr.

Priemonės ir projekto pavadinimas

Iš viso 2019 m., Eur

1.

Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.

17 000

2.

Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste

30 000

3.

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste

80 000

4.

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės  infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

7 302

5.

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

112 860

6.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje

160 000

7.

Šaukoto miestelio centrinės aikštės kompleksinis sutvarkymas

229 180

8.

Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo Parko g. 6 pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai

77 751

9.

Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

28 662

10.

Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

55 728

11.

Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

70 703

12.

Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

65 350

13.

Radviliškio rajono savivaldybės Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas

50 000

14.

Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

30 000

15.

Radviliškio rajono Baisogalos miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas

70 000

16.

Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje

80 000

17.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis

118 508

18.

Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtrai

6 000

19.

Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus

19 000

20.

Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

270 000

21.

Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone

7 000

22.

Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone

23 000

23.

Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Radviliškio rajone

1 000

24.

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)

10 000

25.

VVG „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 strategijos įgyvendinimas

50 000

26.

Bendruomenių projektai

50 000

27.

Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos

400

28.

Tvarus turizmas abipus sienos

47 030

29.

Nauji investiciniai projektai, galimybių studijos ir kitos konsultavimo paslaugos

30 000

30.

Socialinio būsto fondo plėtra

120 310

31.

Bendrųjų planų monitoringo (stebėsenos) paslaugos.

(Radviliškio miesto bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) ataskaitos ir priemonių plano parengimas).

Baisogalos miestelio bendrojo plano stebėsenos  ataskaitos ir priemonių plano parengimas.  

12 000

32.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas

3 400

33.

Žemės sklypų planų kadastrinių matavimų bylų (visuomenei svarbių teritorijų pagal parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus) parengimas

14 000

35.

Šeduvos miesto ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių ribų tikslinimo plano parengimas

10 000

36.

Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo paslauga (Rengimo etapas. Esamos būklės įvertinimo stadija (25 proc. bendrojo plano rengimo kainos)

15 000

37.

Radviliškio miesto Aušros aikštės rekonstravimas Aušros a. 10, Radviliškis“ daliai – Radviliškio miesto Gedimino (Nr. RD8003) ir Maironio (Nr. RD8001) gatvėms rekonstruoti    62 000

37    Radviliškio m. kultūros centro pastato rekonstravimas

65 000

38.

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, Žebenkos g. 2, Baisogala, Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbai

80 000

39.

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos statinių modernizavimo darbai

180 000

40.

Kitų techninių projektų rengimas, jų ekspertizė, projektų vykdymo priežiūra, ekspertizės išvadų atnaujinimas, statinių kadastriniai matavimai ir kitos panašios techninės inžinerinės paslaugos

100 000

41.

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, Savivaldybės prisidėjimas

25 000

42.

Sodininkų bendrijoms bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus keliams (gatvėms) priežiūrai ir remontui (taisymui) paramos  teikimas

3 000

Iš viso: 2 486184

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)