2017 m. gegužės 30 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Skelbiamas konkursas Radviliškio plaukimo baseino direktoriaus pareigoms Spausdinimo versija

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:
Radviliškio plaukimo baseinas, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Radvilų g. 6, LT-82177 Radviliškis.

Pareigos (darbo pobūdis):
Direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriui nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

Specialieji kvalifikaciniai  reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą bei kitus su Baseino veikla susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
 • žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti bent vieną iš 3-jų ES darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • mokėti dirbti kompiuteriu biuro ir dokumentų tvarkymo programomis;
 • gebėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją.

Funkcijos:

1. Baseino direktorius:

1.1. vadovauja Baseino strateginio ir metinio veiklos planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
1.2. rengia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
1.3. organizuoja, planuoja, kontroliuoja ir atsako už įstaigos veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;
1.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų;
1.5. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;
1.6. užtikrina racionalų ir efektyvų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
1.7. disponuoja skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, atidaro bankuose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas;
1.8. tvirtina Baseino struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo, priima į darbą, atleidžia, perkelia, nušalina nuo darbo ar laikinai paskiria eiti kitas pareigas įstaigos darbuotojus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
1.9. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka, nustato darbuotojų skatinimo ir drausminimo sistemą;
1.10. sudaro darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais;
1.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas naudojimosi Baseinu sąlygas;
1.12. sudaro sutartis Baseino vardu Baseino tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka;
1.13. atstovauja Baseinui valstybės ir kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
1.14. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją Baseino dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
1.15. teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas;
1.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
1.17. organizuoja Baseino veiklos, metinės ataskaitos rengimą, analizuoja Baseino teikiamų paslaugų būklę, pokyčius, vertinimą, prognozavimą;
1.18. sudaro metinę Baseino pajamų ir išlaidų sąmatą, stebi ir kontroliuoja Baseino veiklos ir išteklių būklę, inicijuoja Baseino vidaus audito vykdymą;
1.19. kontroliuoja, kad Baseino aplinkoje nebūtų vartojamos narkotinės ir kitos psichotropinės medžiagos, jomis prekiaujama, platinama šia tema nelegali literatūra, spaudiniai ir kt.;
1.20. organizuoja Baseino personalo pasitarimus;
1.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

2. Baseino direktorius atsako už tai, kad Baseine būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Baseino veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, už nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Baseino veiklos rezultatus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (siunčiant registruotu laišku – pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro).
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas (CV).
 6. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantys dokumentai bei kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;
 7. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame laisva forma nurodomi savo gebėjimai ir dalykinės savybės, įgūdžiai strateginio planavimo, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityje.
 8. Pretendento anketa (pagal LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą – gali būti pildoma vietoje).
 9. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo). Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Valstybės tarnybos departamento svetainėje. Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Tiesiogiai dokumentai teikiami adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui, Aušros a. 10, 226 kab., LT-82173 Radviliškis; elektroniniu paštu teikiami adresu zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:          

Žaneta Buniuvienė, tel. (8 422) 69 148, el. paštas zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis

Aktualu

Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: