2018 m. liepos 22 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyrius - Vedėja
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinėse įstaigose finansų ar buhalterinės apskaitos srityse;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, mokesčių administravimą;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, planuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, įstaigoje veikiančias biudžeto planavimo ir apskaitos kompiuterines programas, mokėti dirbti Microsoft Office Word, Outlook ir Excel programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskirtos funkcijos:

7.1. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
7.2. kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą savivaldybės finansinei politikai įgyvendinti;
7.3. bendradarbiauja finansų ir savivaldybės biudžeto vykdymo bei apskaitos srityje su rajono savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis, savivaldybės administracijos skyriais ir kitomis savivaldybių ir valstybės įstaigomis bei visuomeninėmis organizacijomis;
7.4. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
7.5. įgyvendindamas programinio biudžeto sudarymo principus, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais rengiant programas, programų finansavimo planus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.6. kontroliuoja savivaldybės skolinimosi limitų laikymąsi, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus skolinimosi klausimais;
7.7. analizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus lėšų poreikius valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programai įgyvendinti;
7.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio skaičiavimais ir administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais, rengia savivaldybės biudžeto projektą, ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. organizuoja parengimą ir pristatymą Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės biudžetą ir jo priedus;
7.10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstines apskaitos finansų kontrolės procedūras;
7.11. pasirašo mokėjimo nurodymus asignavimų valdytojų programoms finansuoti;
7.12. kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą;
7.13. analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus pranešimus apie asignavimų keitimą;
7.14. Prognozuoja biudžeto pajamų plano vykdymą ir, vadovaudamasis šia prognoze, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl asignavimų valdytojų finansavimo;
7.15. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimo apribojimo ar sustabdymo, esant faktų, kad jie lėšas naudoja ne pagal paskirtį;
7.16. kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl viršplaninių biudžeto pajamų paskirstymo;
7.17. kontroliuoja savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo, dėl biudžete patvirtintų asignavimų mažinimo, nevykdant pajamų plano;
7.18. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriui priskirtos kompetencijos klausimais;
7.19. konsultuoja iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojus biudžeto išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;
7.20. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų suteikimo bei kitais klausimais ir, vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, ruošia atsakymus bei Savivaldybės tarybos sprendimų projektus tais klausimais;
7.21. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais analizuoja kreditorinį įsiskolinimą, savivaldybės biudžeto pajamų planą pagal atskiras pajamų rūšis, biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatų vykdymą, mokinio krepšelio ir specialiųjų programų išlaidas, biudžeto programų vykdymą, savivaldybės administracijos, seniūnijų, kitų biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondą, skolinių įsipareigojimų vykdymą ir palūkanų mokėjimą, biudžeto lėšų sąmatų vykdymo apyskaitas, ketvirtines ir metinę biudžetinių įstaigų etatų ir kontingentų apyskaitas, kad būtų užtikrintas tinkamas ir efektyvus biudžeto lėšų naudojimas.
7.22. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti konsoliduotąjį ataskaitų rinkinį;
7.23. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
7.24. organizuoja Skyriui priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą;
7.25. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.26. inicijuoja pažangių informacinių technologijų diegimą skyriaus darbe;
7.27. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoja pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimų, papildymų;
7.29. rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
7.30. orientuoja naujai priimtus Skyriaus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius;
7.31. koordinuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą ir apskaitą, užtikrindamas tinkamą šio mokesčio planavimą ir vykdymą;
7.32. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas;
7.33. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
7.34. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 15:40:42
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: