2018 m. liepos 22 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyrius - Vyriausioji specialistė
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą.
6.3. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, planuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6.5. Išmanyti buhalterinę apskaitą, ekonomiką, finansus, kreditus bei jų planavimą ir analizavimą.
6.6. Žinoti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6.7. Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, sąžiningas, gebėti bendrauti.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei skirtos funkcijos:

7.1. kontroliuoti, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų biudžeto sąmatų projektus, juos visapusiškai patikrinti, teikti siūlymus dėl sąmatų projektų patikslinimo;
7.2. sudaryti ir išanalizuoti biudžeto pajamų ir asignavimų plano suvestines pagal valstybės funkcijas ir ekonominį paskirstymą, paruošti reikalingus duomenis rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymui.
7.3. patvirtinus rajono savivaldybės biudžetą, savarankiškai paruošti ir pateikti asignavimų valdytojams biudžeto rodiklių informaciją;
7.4. kontroliuoti, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų patvirtintas biudžeto sąmatas ir paskaičiavimus prie jų, ar numatyti asignavimai esamiems įsiskolinimams padengti, ar teisingai asignavimai paskirstyti pagal funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir ketvirčius;
7.5. paruošti ir pateikti tvirtinti savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymo ketvirčiais projektą;
7.6. parengti ir nustatytais terminais pateikti Finansų ministerijai patvirtinto rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų formas;
7.7. parengti ir nustatytais terminais pateikti Finansų ministerijai rajono savivaldybės ataskaitas ir formas apie darbo užmokesčio vykdymą .
7.8. priimti iš asignavimų valdytojų patvirtintas biudžeto sąmatas ir paskaičiavimus prie jų, patikrinti asignavimų paskirstymo pagal straipsnius ir ketvirčius teisingumą, atsižvelgiant į tarifikacijas ir kitus normatyvus.
7.9. priimti iš asignavimų valdytojų biudžeto sąmatų projektus, juos patikrinti aritmetiškai ir logiškai, teikti siūlymus dėl sąmatų projektų patikslinimo.
7.10. Patikslinti asignavimų valdytojams sąmatas biudžeto planavimo ir apskaitos programoje pagal tarybos sprendimus ir direktorės įsakymus išlaidas pagal programas, ekonominę ir funkcinę klasifikaciją.
7.11. Tvirtinti bei tikslinti  biudžeto planavimo ir apskaitos programoje asignavimų valdytojams planus pagal programas, ekonominę ir funkcinę klasifikaciją.
7.12. pagal Lietuvos Respublikos nutarimus indeksuoti įstaigų darbo užmokesčio fondą.
7.13. pasibaigus mėnesiui, ketvirčiui, metams, sudaryti biudžeto asignavimų (išlaidų) patikslinto plano suvestines;
7.14. teikti metodinę bei praktinę pagalbą biudžeto planavimo ir kontingento klausimais biudžetinių įstaigų darbuotojams.
7.15. suderinus su skyriaus vedėju teikti rajono Savivaldybės tarybai sprendimų projektus pagal kompetenciją.
7.16. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus ekonomiško lėšų naudojimo ir perspektyvinio biudžeto racionalaus planavimo klausimais;
7.17. rengti įvairias iš rajono savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinės veiklos analizes pagal išlaidų straipsnius ir funkcines klasifikacijas;
7.18. skyriaus vedėjui nesant (atostogų, komandiruotės ar ligos laikotarpiu), jį pavaduoti;
7.19. dalyvauti įvairių komisijų darbe;
7.20. sudaryti nuolatinio ir ilgalaikio dokumentų saugojimo apyrašus bei sąrašus pagal savo pareigybės nuostatus, paruošti dokumentus saugojimui;
7.21. vykdyti kitus skyriaus vedėjo nurodymus apskaitos, planavimo, analizės ir finansavimo klausimais.

PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 15:41:04
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: