2018 m. sausio 16 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Civilinės metrikacijos skyrius - Vedėja

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos taisykles.
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6.5. Būti pareigingam, gebėti bendrauti, žinoti valstybės tarnautojo etikos reikalavimus.
6.6. Turėti 5 metų darbo patirtį viešojo administravimo sektoriuje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus veiklą ir atsako už skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
7.2. užtikrina racionalų skyriui skiriamų lėšų ir kitų materialinių išteklių panaudojimą;
7.3. užtikrina valstybės rinkliavos surinkimą;
7.4. tvirtina įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus bei išduodamus liudijimus;
7.5. užtikrina griežtos atskaitomybės liudijimų saugojimą ir apskaitą;
7.6. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą;
7.7. priima asmenų prašymus ir dokumentus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, bei ruošia išvadas šiais klausimais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
7.8. priima asmenų prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo ir anuliavimo;
7.9. tvirtina išvadas keitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo bylose;
7.10. tvirtina pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėse;
7.11. priima prašymus santuokoms registruoti, supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka;
7.12. nagrinėja ir sprendžia klausimus dėl įstatymo nustatyto termino santuokai įregistruoti sutrumpinimo;
7.13. organizuoja ir vykdo santuokų bei gimimo iškilmingą registraciją;
7.14. sudaro santuokos civilinės būklės aktų įrašus;
7.15. sudaro mirties civilinės būklės aktų įrašus;
7.16. atstovauja teisme pagal savivaldybės įgaliojimą civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rašo atsiliepimus į ieškinius;
7.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, konsultuoja  Šeimos teisės klausimais;
7.18. užtikrina pakartotinių liudijimų, civilinės būklės įrašų nuorašų ir išrašų, atitinkamų pažymėjimų išdavimo teisėtumą ir teisingumą;
7.19. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos;
7.20. teikia informaciją apie skyriaus veiklą ir įstatymų pakeitimus viešosioms visuomenės informavimo priemonėms;
7.21. rengia skyriaus nuostatų, skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus bei analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoja skyriaus nuostatų bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimo, papildymo procedūras;
7.22. tvarko užsienio valstybėje įregistruotų santuokų, santuokų nutraukimo, mirčių apskaitą, bei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaitą;
7.23. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas nenutrūkstamą skyriaus vykdomų procedūrų eigą.
7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-03 14:48:10
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: