2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“

Įregistravimo data: 2004 m. rugsėjo 1 d.
Kodas: 300051414
Teisinė forma: Asociacija

Pirmininkas Romas Kalvaitis
Adresas: Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
el.p.: r.kalvaitis@takas.lt, vvg@radviliskis.lt
tel. 8 620 72 774
www.radviliskiovvg.lt

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ suformuota jungiantis partnerystės principu kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, valstybiniam bei privačiam sektoriui. Ši Vietos veiklos grupė atstovauja Radviliškio rajono kaimo vietovės plėtros partnerius, rengia ir įgyvendina vietos plėtros strategiją, naudojantis LEADER+ programa.

LEADER+ yra iniciatyva „iš apačios į viršų“. Noras keisti savo gyvenimą ir aplinką turi ateiti iš pačių kaimo gyventojų, o vietos ir nacionalinė valdžia turi prisidėti prie vietos gyventojų iniciatyvos.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ veikla:

  • Asociacijos steigimas ir įvairių dokumentų tvarkymas.
  • Surinktas kaimo gyventojų mokymo kursų ir metodinės medžiagos poreikis 2004 m. antram pusmečiui pagal priemonę LEADER+.
  • Parengta ir pateikta paraiška ES Struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Projekto pavadinimas: „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Projekto tikslas – paruošti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ strateginį dokumentą (bandomąją integruotą strategiją), kuriame būtų atlikta kaimo vietovės analizė, optimizuoti kaimo gyventojų poreikiai, suformuluoti ilgalaikiai uždaviniai jų įgyvendinimui.
  • Surinktas kaimo gyventojų mokymo kursų ir metodinės medžiagos poreikis 2005 m. pirmajam pusmečiui pagal priemonę LEADER+.

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI „GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS RADVILIŠKIO RAJONO KAIMO VIETOVĖSE“

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ baigia įgyvendinti projektą „Parengtos bandomosios strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ tobulinimas“. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus lėšų. Bendra projekto vertė yra 69,88 tūkst. Lt.

Projektu siekiama prisidėti prie Radviliškio rajono kaimo vietovių gyventojų kokybės gerinimo, jų pasirengimo 2007–2013 m. laikotarpiui bei skatinti vietos žmonių iniciatyvumą. Šiems tikslams pasiekti projekte numatytos šios veiklos: parengtos bandomosios strategijos tobulinimas, pasitelkiant konsultantų pagalbą, gyventojų susitikimų su konsultantais, seminarų organizavimas vietos žmonėms.

2008 m. vasario 12 d. ir 2008 m. liepos 22 d. Radviliškio rajono savivaldybėje įvyko mokymai VVG teritorijos žmonėms. Seminaruose dalyvavo VVG nariai, kaimo bendruomenių atstovai bei kiti su projekto veikla susiję VVG teritorijos asmenys. Seminarus „LEADER metodo įgyvendinimo pagrindai“, „VVG darbo organizavimas ir strateginio plano rengimas“ bei „Projektų rengimas ir valdymas“ vedė lektorė Onutė Babravičienė iš viešosios įstaigos „Kaimo bendruomenių partnerystės programos agentūra“. Mokymų dalyviams buvo išdalinta dalomoji medžiaga, demonstruotos skaidrės. Susirinkusieji aktyviai dalyvavo komandiniuose žaidimuose, atliko įvairias užduotis, aptarė VVG kaip komandos viziją, tikslus, narių motyvaciją, vertybes, bendradarbiavimą, darbo organizavimą ir administravimą.

2008 m. liepos 28 d. įvyko Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir Radviliškio rajono kaimo bendruomenių atstovų susitikimas su parengtos bandomosios strategijos tobulinimo konsultantais iš UAB „Baltijos agroverslo projektai“. Susitikimo metu buvo aptarti LEADER metodo įgyvendinimo 2007–2013 m. ypatumai, LEADER 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. panašumai ir skirtumai, parengtos bandomosios strategijos trūkumai ir klaidos, kiti aktualūs klausimai. 2008 m. rugpjūčio pabaigoje planuojamas paskutinis susitikimas su konsultantais, kurio metu bus pristatyta parengta bandomoji strategija.

Išsamesnę informaciją teikia Romualda Rimkuvienė, VVG valdybos pirmininkė (tel. +370 686 21 597, el. paštas – roma@mail.lt).

Radviliškio rajono savivaldybės inf.

ES PARAMA GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMUI RADVILIŠKIO RAJONO KAIMO VIETOVĖSE

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (toliau – Projekto vykdytojas) 2007 m. vasario 1 d., pasirašė paramos teikimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), kuria įsipareigojo įgyvendinti projektą „Parengtos bandomosios strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ tobulinimas“. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau – Fondas) Orientavimo skyriaus lėšų. Bendra projekto vertė yra 69,88 tūkst. Lt, tame skaičiuje Fondo Orientavimo skyriaus finansinis indėlis yra iki 52,41 tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 17,47 tūkst. Lt.

Projektu siekiama prisidėti prie Radviliškio rajono kaimo vietovių gyventojų kokybės gerinimo, jų pasirengimo 2007-2013 m. laikotarpiui bei skatinti vietos žmonių iniciatyvumą. Šiems tikslams pasiekti projekte numatytos šios veiklos: parengtos bandomąją strategijos tobulinimas, pasitelkiant konsultantų pagalbą, gyventojų susitikimų su konsultantais organizavimas, seminarų vietos žmonėms ir jų išvykų į kitus rajonus organizavimas. Be šių veiklų bus įgyvendinamos projekto administravimo, viešinimo bei kitos veiklos.

Projektą planuojamas įgyvendinti iki 2007 m. spalio 1 dienos.

2007 m. kovo – birželio mėnesiais Projekto vykdytojas įvykdė šešis projekte numatytus viešuosius pirkimus ir pasirašė paslaugų bei prekių pirkimo sutartis su tiekėjais. Birželio mėnesio pabaigoje Projekto vykdytojas pateikė pirmąjį, o rugpjūčio mėnesio pabaigoje - antrąjį mokėjimo prašymą Agentūrai, kuriais prašoma kompensuoti įgyvendinant projektą patirtas išlaidas.

2007 m. liepos 19 d. Radviliškio miesto savivaldybėje įvyko pirmasis Vietos veiklos grupės„Radviliškio lyderis“ ir Radviliškio rajono kaimo bendruomenių atstovų susitikimas su parengtos bandomosios strategijos tobulinimo konsultantais UAB „Baltijos agroverslo projektai“ bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstove - Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vyr. specialiste Sigutė Mečkovskienė. Susitikimo metu buvo aptarti LEADER metodo įgyvendinimo 2007-2013 m. ypatumai, aptarti LEADER 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. panašumai ir skirtumai, 2006 m. parengtos bandomosios strategijos trūkumai ir klaidos, kiti aktualus klausimai.

2007 m. liepos mėnesį pagamintas ir visoms Radviliškio rajono kaimo bendruomenėms išplatintas projekto viešinimui skirtas plakatas „Mes galime gyventi ir dirbti geriau!“.

2007 m. rugpjūčio 14 d. įvyko pirmoji projekto patikra, kurią atliko Agentūros Šiaulių skyrius. Atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje jokių trūkumų nerasta.

2007 m. rugpjūčio 24 d. Radviliškio miesto savivaldybėje įvyko pirmieji mokymai VVG teritorijos žmonėms, numatyti projekte. Seminare, kuris truko 8 valandas, dalyvavo ir buvo pavaišinti kava bei pietumis 22 VVG nariai, kaimo bendruomenių atstovai bei kiti su projekto veikla susiję VVG teritorijos asmenys. Seminarą tema „Radviliškio r. VVG veiklos organizavimas, komandinio darbo ir strateginio planavimo pagrindai“ vedė lektorė Onutė Babravičienė iš viešosios įstaigos “Kaimo bendruomenių partnerystės programos agentūra”. Mokymų dalyviams buvo išdalinta dalomoji medžiaga (pridedama), demonstruotos skaidrės. Susirinkusieji aktyviai dalyvavo komandiniuose žaidimuose, atliko įvairias užduotis, aptarė VVG, kaip komandos, viziją, tikslus, narių motyvaciją, vertybes, bendradarbiavimą, darbo organizavimą ir administravimą.

Daugiau informacijos teirautis:

  • Romualda Rimkuvienė, VVG valdybos pirmininkė, mob. +370 8 686 21 597, el.paštas: roma@mail.lt
  • arba Auksė Tutkutė, projekto vadovė, mob.: +370 615 37 696, el.paštas: auksetuta@delfi.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SPRENDIMAS DĖL PARAMOS SKYRIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus 2005 m . balandžio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-35 „Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Leader+ pobūdžio priemonė“ patvirtintas sąrašas projektų, kuriems skiriama parama. Šiame sąraše Nr. 13 yra VVG „Radviliškio lyderis“, 82028 Skėmiai, Radviliškio r. (subjekto kodas 300051414 ).

Paraiškos kodas: BPD2004-EZUOGF- 4.6.1-01- 04/6/0004.

Projekto pavadinimas: Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse

Skiriama paramos suma: iki 12 000 Lt.

Nuoroda internete: http://www.zum.lt/min/failai/potvarkis.pdf

Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-26 13:55:53
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)