2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Turto ir vietinio ūkio skyrius - Vyriausioji specialistė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą ekonominį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimą ir centralizuoto geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
6.6. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

7.1. atlieka geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo organizavimą Savivaldybės teritorijoje, t. y. koordinuoja ir kontroliuoja uždarųjų akcinių bendrovių „Radviliškio vanduo“ ir „Baisogalos bioenergija“ veiklą viešųjų paslaugų – geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo – segmentuose, ruošia Savivaldybės bendrovės veiklai tobulinti reikalingus pasiūlymus ir sprendimus;
7.2 nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, pareiškimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, organizuoja nurodytų faktų patikrinimą, rengia į juos atsakymus;
7.3. kontroliuoja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę bei šių paslaugų kainų taikymą, teikia išvadas ir siūlymus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais;
7.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimo bei plėtros;
7.5. konsultuoja piliečius, įmones, įstaigas ir organizacijas, keičiasi informacija, palaiko ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais;
7.6. teikia pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamų Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų projektų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais;
7.7. nagrinėja Europos Sąjungos valstybių patirtį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje;
7.8. dalyvauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos ministerijos ir kitų valstybinių įstaigų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose;
7.9. apskaito ir vykdo statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiais procedūrą;
7.10. organizuoja nuosavybėn įgyto bešeimininkio turto teisinį registravimą bei rengia šio turto pardavimo, perdavimo ar likvidavimo darbams atlikti reikiamus dokumentus;
7.11. skyriaus kompetencijos ribose rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus paramos verslui teikimo, verslo skatinimo, verslo bei turizmo plėtros, užimtumo, prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo, licencijavimo, leidimų išdavimo bei kitais klausimais;
7.12. kaupia įstatymus ir kitus dokumentus verslo skatinimo, užimtumo, prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo, licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitais klausimais ir seka jų kaitą;
7.13. konsultuoja naujai besisteigiančias ir veikiančias įmones, supažindina jas su galiojančiais teisės aktais, tame tarpe Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus verslo skatinimo ir paramos verslui, užimtumo, prekybos, paslaugų, reklamos, kito verslo, vietinės rinkliavos, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo, licencijavimo, leidimų išdavimo klausimais;
7.14. užtikrina sąlygų turizmo plėtrai Radviliškio rajono savivaldybėje sudarymą ir atlieka šios veiklos skatinimą;
7.15. inicijuoja ir įgyvendina smulkaus verslo subjektų skatinimo, finansinės paramos bei subsidijų teikimo priemones;
7.16. atlieka leidimų (licencijų) išdavimą įstatymų nustatytais atvejais ir rengia atitinkamas tvarkas; išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, suskystintų naftos dujų prekybos leidimus bei pasirašytus registruoti žurnaluose;
7.17. rengia leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarką, išvežiojamosios ir išnešiojamosios prekybos tvarką; derina seniūnų išduodamus leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose, juos registruoja, bendradarbiauja su seniūnais dėl leidimų prekiauti viešosiose vietose išdavimo ir sutarčių su kioskų savininkais pasirašymo, registruoja sutartis;
7.18. atlieka alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolę;
7.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones, viešųjų ir sezoninių darbų, gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo programas;
7.20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šiaulių regiono plėtros ir Radviliškio rajono ekonominio ir socialinio vystymo, investicijų pritraukimo iš ES struktūrinių ir kitų fondų programas;
7.21. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
7.22. atlieka įstatymų priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
7.23. pagal savo kompetenciją vykdo statistikos duomenų teikimą;
7.27. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui ir Viešųjų pirkimų skyriui ir, reikalui esant, atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.28. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje;
7.29. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.30. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 10:04:04
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)