2021 m. spalio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Centralizuotas vidaus audito skyrius - Vedėjas

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypčių išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių ir įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti vidaus audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas.
9. Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

11.1 atsako už Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus;
11.2. sudaro strateginius ir metinius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
11.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką ir vadovaudamasis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, parengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metodiką ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
11.4. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
11.5. atlieka Savivaldybės administracijos, jos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
11.6. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui ir padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
11.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, su kitais Savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;
11.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);
11.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių pareiginius nuostatus;
11.10. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę; Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
11.11. iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įvertina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
11.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
11.13. Finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
11.14. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
11.15. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jų prašymu;
11.16. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.
11.17. stebėtojų teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
11.18. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
11.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Centralizuoto vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 11:43:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)