2021 m. spalio 27 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Žemės ūkio skyrius - Vedėjo pavaduotojas

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Offise“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina savivaldybei  valstybės deleguotas žemės ūkio srities funkcijas, kaimo plėtros programas.
7.2. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą;
7.3. atlieka registro kompiuterinės duomenų bazės tvarkymą;
7.4. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio technikos mašinų ir jų priekabų ar puspriekabių technines apžiūras;
7.5. dalyvauja traktorininkų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo komisijos darbe;
7.6. teikia informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką;     
7.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, metinius darbų planus, darbo veiklos ataskaitas;
7.8. dalyvauja komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
7.9. atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius);
7.10. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.11. organizuoja artojų varžybas, žemdirbių šventes ir kitus žemdirbiams skirtus renginius. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.12. nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus skyriaus vedėjo pavaduotojo kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių problemoms išspręsti;
7.13. dalyvauja projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procese;
7.14. užtikrina tinkamą veiklos srities dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
7.15. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
7.16. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo;
7.17. nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 15:46:29
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)