2021 m. rugsėjo 17 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Bendrųjų reikalų skyrius - Vedėjo pavaduotoja

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, personalo administravimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, transporto ir energetinio ūkio darbą ir materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, būti susipažinus ir mokėti naudotis valstybės tarnybos valdymo informacinėmis sistemomis VATARAS ir VATIS;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina Savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovų, Savivaldybės administracijos personalo administravimą:
7.1.1. tvarko Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovų apskaitą;
7.1.2. rengia informaciją, ataskaitas personalo klausimais ir pagal poreikį teikti jas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
7.1.3. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), mokymus, sudaro metinius valstybės tarnautojų mokymo planus, teikti juos Valstybės tarnybos departamentui, derinti jų finansavimą;
7.1.4. organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauti parenkant ir skiriant Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, organizuoti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą;
7.1.5. rengia ir tikslina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.1.6. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.1.7. rengia Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sutartis, pild0 Darbo sutarčių registravimo žurnalą, kaip Darbdavio įgaliotas atstovas jame pasirašo;
7.1.8. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimą, pažymėjimų apskaitą;
7.1.9. tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
7.1.10. teikia pasiūlymus rengiant struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių nuostatus, padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.1.11. supažindina darbuotojus su pareigybės aprašymais, kitais būtinais susipažinti įstaigos vidaus teisės aktais;
7.1.12. tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų ar įstaigos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
7.1.13. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
7.1.14. nagrinėja skundus ir prašymus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.1.15. vykdo asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų kontrolę;
7.1.16. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko, archyvuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų, Savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojų asmens bylas, perduoda saugoti jas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
7.1.17. skaičiuoti valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
7.1.18. rengia statistines ataskaitas Statistikos departamentui pagal skyriaus vykdomas funkcijas;
7.1.19. kontroliuoja, kad vairuotojai bei sargai turėtų galiojančias medicinines pažymas;
7.1.20. kontroliuoja, kad vairuotojai turėtų galiojančias medicinines pažymas;
7.2. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
7.3. rengia skyriaus metinį viešųjų pirkimų planą, Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos ribose;
7.4. pildo Bendrųjų reikalų skyriaus ir Savivaldybės vadovybės darbo apskaitos žiniaraščius;
7.5. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-13 14:47:38
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)