2021 m. spalio 17 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Būstas

Trys informacinės vaizdo atmintinės elektros ir šilumos energijos vartotojams bei daugiabučių namų gyventojams


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi išnuomoti būstai.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 9 dalimi išnuomoti būstai.


Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A-33 (8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui, išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių nuomos kompensaciją, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (.pdf formatas).


Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomininkų sąrašas


Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Parduodamų Radviliškio rajono savivaldybės būstų ir jiems priskirtų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašai

Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas

Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamosios patalpos


Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas (.pdf formatas)

Radviliškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų dalinis pakeitimas


Radviliškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas


Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A-112 (8.2) „Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašo patvirtinimo“ (.pdf formatas).


Radviliškio rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo ir iškilusioms problemoms spręsti komisija (.pdf formatas).


Radviliškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas


PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas šių būsto kredito daliai apmokėti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 patvirtino Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2019 metais limitus kredito įstaigoms.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti 2018–2020 metais metu atrinktos šios kredito įstaigos:

 1. AB SEB bankas;
 2. Akademinė kredito unija;
 3. Anykščių kredito unija;
 4. Aukštaitijos kredito unija;
 5. Centro kredito unija;
 6. Grikiškių kredito unija;
 7. Kredito unija „Tikroji viltis“;
 8. Kretingos kredito unija;
 9.  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;
 10. Panevėžio kredito unija;
 11. Sedos kredito unija;
 12. Swedbank“, AB;
 13. Šilutės kredito unija.

Teisės į paramą būstui įsigyti nustatymas

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, atitinkantys 1-3 punktuose nurodytas sąlygas:

1. Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Įstatyme nustatytų dydžių:

2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

3. įsigyja pirmąjį tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
3.2. turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;
3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams.

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

 1. Buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;
 2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
 3. neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

 1. Jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
 2. šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos sumą apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos. Asmuo ar šeima turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Šeima–sutuoktiniai ir, jeigu turi, jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikiai), taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs (likę) gyventi jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas (studentai), taip pat bendrojo ugdymo mokyklas baigę pilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, arba asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ir likę gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Teisę į paramą būstui įsigyti patvirtinantys dokumentai

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmenims (šeimoms), pageidaujantiems gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą:

 1. Nustatytos formos prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (visų šeimos narių);
 5. gyventojo ir jo šeimos narių deklaracija už kalendorinius metus apie deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos;
 6. kiti dokumentai, reikalingi nustatyti teisei į paramą būstui įsigyti (subsidiją būsto kredito daliai padengti) ir jų kopijos.

Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo kreiptis į Radviliškio savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrių, Aušros a. 10, Radviliškis, 210 kab., tel. (8 422) 69010.


PASIKEITĖ SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS IR SAVIVALDYBĖS BŪSTO ĮSIGIJIMO TVARKA

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (toliau – Įstatymas). Naujasis Įstatymas numato nemažai naujovių.

Savivaldybėje sudaromas vienas asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką.

Numatyta dar viena nauja paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti forma - būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą bei eilės tvarka gavę Savivaldybės vykdomosios institucijos pasiūlymą pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, turės galimybę gauti nuomojamo iš privačių fizinių ar juridinių asmenų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Pageidaujantys pasinaudoti parama socialiniam būstui išsinuomoti arba jau socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos privalo deklaruoti kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikti šias deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai kasmet iki gegužės 1 d. Nepateikusieji minėtų deklaracijų iš Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo bus išbraukiami.

Įstatymas numato, kad iš sąrašų išbraukiami asmenys ir šeimos ir tuo atveju, kai gavę rašytinį pasiūlymą dėl būsto nuomos, per jame nustatytą laiką, 2 kartus be svarbių priežasčių neatvykta į Savivaldybę ir raštu neišreiškia savo sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą.

Įstatymo pokyčius pajus ir socialinio būsto nuomininkai. Numatytas nuomos sutarčių nutraukimas šiais atvejais:

 • jei asmuo ir šeima pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 1 d. nepateiks Valstybinei mokesčių inspekcijai Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;
 • jei Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas), daugiau kaip 20 proc. viršys nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Šiuo atveju asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba galės priimti sprendimą šį savivaldybės būstą nuomoti rinkos kainomis, jei asmuo ar šeima neturės nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, t. y. būstai išnuomoti iki 2003 m. sausio 1 d. gali būti parduodami jų nuomininkams už rinkos kainą. Lėšos, gautos pardavus Savivaldybės būstus, bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Iš esmės keičiasi nuomos mokesčio dydis bei jo apskaičiavimo tvarka, nuomos mokesčių lengvatų teikimas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-07 11:48:52
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)