2019 m. lapkričio 15 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus funkcijos ir kompetencijos

12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. priima interesantų prašymus ar pareiškimus (žodžiu arba raštu) ir reikalingus dokumentus dėl asmens gimimo, asmens mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir tėvystės (motinystės) nuginčijimo, taip pat prašymus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimo;

12.2. organizuoja Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;

12.3. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;

12.4. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo ir (ar) pavardės, tautybės įrašų išrašus pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

12.5. registruoja santuokas skyriaus patalpose, organizuoja ir atlieka iškilmingas santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas Savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

12.6. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

12.7. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;

12.8. skelbia viešai Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie prašymų įregistruoti santuoką padavimą;

12.9. rengia bylas dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir teisės aktų nustatytais atvejais tvirtina išvadas arba jas teikia patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

12.10. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse kitų civilinės metrikacijos įstaigų atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;

12.11. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas juridiniams ir fiziniams asmenims, tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas (nuorašus, išrašus);

12.12. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą už teikiamas paslaugas;

12.13. teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ataskaitas apie sudarytų civilinės būklės aktų įrašų skaičių;

12.14. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, rengia nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, juos derina su Šiaulių apskrities archyvu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, pagal suderintus apyrašus saugo nuolat ir ilgai saugomus dokumentus, kitus skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų naikinimą ir perdavimą archyvams;

12.15. rengia Savivaldybės informacinių sistemų kūrimo ir plėtojimo projektus bei metodinius nurodymus;

12.16. administruoja Savivaldybės informacines sistemas (finansų ir apskaitos valdymo, strateginio veiklos planavimo ir optimizavimo programinę įrangą, dokumentų valdymo, elektroninių paslaugų, socialinės paramos apskaitos ir kitas informacines sistemas);

12.17. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia informacinių sistemų funkcionavimui užtikrinti;

12.18. analizuoja Savivaldybės informacinių sistemų vartotojų poreikius, planuoja organizacinės technikos, kompiuterių techninės ir programinės įrangos plėtrą Savivaldybėje ir įsigijimą, koordinuoja šios įrangos panaudojimą;

12.19. organizuoja Savivaldybėje kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą ir vykdo priežiūrą;

12.20. administruoja ir prižiūri Savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazes;

12.21. organizuoja elektroninio parašo naudojimą;

12.22. konsultuoja Savivaldybės informacinių sistemų naudotojus;

12.23. įgyvendina informacinių sistemų apsaugos priemones;

12.24. planuoja Savivaldybės kompiuterių tinklo plėtrą, prižiūri tinklą, šalina pastebėtus gedimus;

12.25. vykdo Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą;

12.26. koordinuoja valstybės ir kitų informacinių sistemų ir registrų duomenų naudojimą;

12.27. prižiūri Savivaldybės pasitarimų ir posėdžių salių informacinių technologijų įrangą, administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;

12.28. administruoja informacinių sistemų naudotojus;

12.29. koordinuoja Radviliškio rajono rinkimų apygardoje ir apylinkėse rinkimų ir referendumų procesų kompiuterizavimą, rengia Savivaldybės mero (Savivaldybės administracijos direktoriaus) teikimus Vyriausiajai rinkimų komisijai;

12.30. teikia oficialią informaciją visuomenei, žiniasklaidai apie Savivaldybės valdžios, administracijos, jos struktūrinių padalinių veiklą;

12.31. koordinuoja oficialios ir aktualios visuomenei informacijos, viešinamos LR įstatymų numatyta tvarka, talpinimą Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose esančiuose oficialiuose Radviliškio rajono savivaldybės profiliuose, pagal poreikį organizuoja spaudos konferencijas;

12.32. seka publikacijas apie rajono Savivaldybės veiklą, apie tai informuoja vadovus, specialistus; fiksuoja žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią klaidingą informaciją bei kritinę medžiagą apie rajono Savivaldybės valdžios, administracijos veiklą, pagal poreikį organizuoja atsakymus į kritiką, platina Savivaldybės pareiškimus, komentarus, klaidingos informacijos paneigimą;

12.33. rengia Savivaldybės veiklos ataskaitas;

12.34. kontroliuoja, kaip rajono Savivaldybės teritorijoje, rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų Valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, ar jose raštvedyba, finansiniai ir kiti dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar valstybine kalba aptarnaujami gyventojai;

12.35. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

12.36. derina rajono viešųjų užrašų, iškabų, reklamos projektus;

12.37. rūpinasi, kad Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų lietuvių kalbos normas;

12.38. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;

12.39. kontroliuoja, kaip vykdomi rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės mero potvarkiai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;

12.40. užtikrina valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą;

12.41. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus kalbos trūkumus;

12.42. rengia Savivaldybės biudžeto programas, susijusias su skyriaus veiklos sritimis;

12.43. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;

12.44. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės vadovybės ir Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus;

12.45. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

12.46. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

12.47. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

12.48. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

12.49. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10 16:22:44
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)