2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame dalyvauti 2021 metų socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkurseSpausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia dalyvauti 2021 metų socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkurse.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

Pareiškėjas pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

2  paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;

3. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz. palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti turi reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Bendra 2021 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 78 467 tūkst. Eur. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 20 tūkst. Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami:

1. pareiškėjas neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose, neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;

2. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus;

3. pareiškėjai bus tie, kas 2020 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų, t. y. savivaldybės administracija neinicijavo projektui skirtų lėšų sumažinimo ir (ar) nepriėmė sprendimo dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies grąžinimo dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties pažeidimo (-ų).

Projekto paraiška (toliau – Paraiška) rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

Kartu su Paraiška pateikiami šie dokumentai:

1. projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas);

2. pasirašyta deklaracija asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (Nuostatų 5 priedas);

3. Nuostatų 17 p. nurodytų dokumentų (ar jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) kopijos.

Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Paraiška kartu su pridedamais dokumentais pateikiama elektroniniu paštu srpnb.projektas@radviliskis.lt, vienu elektroniniu laišku pdf formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą. Paraiška ir dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Paraiškos, pateiktos po numatyto termino ar pateiktos kitais būdais ir (ar) kitais adresais, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Sonata Dekker telefonu (8 422) 69 147, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 7.00 iki 14.45 val.) arba atvykus į Socialinės paramos skyrių adresu Aušros a. 10, Radviliškis (113 kab. I aukštas).

Išsamesnę informaciją galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje www.ndt.lt. Projektų finansavimas arba teisės aktų registre.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų  priedai:

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)