2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Statybos skyriaus funkcijos ir kompetencijos

Skyriaus tikslai:

 • užtikrinti užsakovo funkcijų įgyvendinimą organizuojant valstybės bei Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų statybų ir investicijų programų rengimą, koordinuojant jų vykdymą ir kontroliuojant šių lėšų panaudojimą;
 • užtikrinti statinių, inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros organizavimą skyriaus veiklos klausimais, organizuoti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei saugų eismą;
 • koordinuoti ir kontroliuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, antrinių žaliavų surinkimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą;
 • prižiūrėti ir kontroliuoti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklą.

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 • vykdyti iš valstybės, Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų inžinerinių tinklų, statinių, pastatų, švietimo, sveikatos, socialinių, kultūros bei kitų statinių statytojo (užsakovo) funkcijas;
 • kontroliuoti, kad efektyviai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių lėšos, skirtos statiniams statyti, rekonstruoti ir remontuoti ar projektuoti
 • organizuoti Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų), jų priklausinių) priežiūrą
 • kontroliuoti pagal kompetenciją, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei kitų teisės aktų numatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir kontroliuoja statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių ir su joms priklausančių statinių: tiltų, vandens pralaidų, laiptų, atramos sienelių, lietaus nuotekų tinklų, projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, remontą, priežiūrą;
 • organizuoja statinių projektų rengimą ir teikia jį tvirtinti Administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva;
 • teikia siūlymus, dalyvauja įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Savivaldybės teritorijoje plėtros planus;
 • planuoja lėšų poreikį skyriaus uždaviniams vykdyti ir rengia investicinius inžinerinių statinių statybos, kelių tiesimo bei priežiūros projektus, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
 • statinių naudojimo priežiūros srityje:
  • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais teisės aktais atlieka statinių naudojimo priežiūrą, įgyvendina teisės aktais numatytas priemones statinio techninei būklei užtikrinti;
  • sudaro statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija, ir jų naudotojų sąrašą;
  • kaupia informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamos statinių priežiūros, konsultuoja statinių techninės priežiūros ir naudojimo klausimais;
  • rengia ir teikia ataskaitas Administracijos direktoriui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai  prie Aplinkos ministerijos apie statinių naudojimo priežiūrą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Administracijos direktoriaus įsakymus statinių naudojimo priežiūros klausimais;
  • atlieka kitas statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija, naudojimo priežiūros funkcijas.
 • rengia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus statybos leidimui gauti;
 • renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie vietinės reikšmės kelius;
 • atlieka arba organizuoja statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių statybos techninę priežiūrą;
  organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą;
 • nustatyta tvarka užsako pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti statinio pripažinimą naudoti;
 • atstovauja Savivaldybei statinių ir inžinerinių tinklų priėmimo naudoti komisijose;
 • sustabdžius statybos darbus, nepaisant sustabdymo priežasčių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja statinio konservavimo darbus;
 • teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius Radviliškio rajono savivaldybės plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;
 • planuoja investiciniams projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais Administracijos skyriais organizuoja finansavimą gavusių investicinių projektų, atitinkančių skyriaus uždavinius ir funkcijas, įgyvendinimą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;
 • organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
  teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su statybomis, rengti;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengia jiems atsakymus, teikia konsultacijas;
 • teikia Investicijų ir turto valdymo skyriui duomenis, reikalingus pastatytiems statiniams įtraukti į apskaitą;
 • planuoja savo išlaidas ir teikia pasiūlymus dėl skyriui skirtų lėšų panaudojimo Savivaldybės statybos programoms rengti bei kitoms priemonėms įgyvendinti;
 • planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
 • rengia statybos rangos ir kitas sutartis pagal skyriaus kompetenciją, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia projektavimo užduotis;
 • registruoja ir saugo skyriui pateiktus dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;
 • saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
 • užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, antrinių žaliavų surinkimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą;
 • prižiūri ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu;
 • rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus; konkurso sąlygas Administratoriui paskirti; pasirašytinai derina Savivaldybės administracijai teikiamus dokumentus, susijusius su Administratoriaus veikla; teikia pasiūlymus dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo gerinimo, tiria skundus.
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-02 11:29:06
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)