2019 m. lapkričio 15 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Socialinės paramos skyrius - Vedėjas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, psichologijos, sociologijos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį, 1 metų darbo patirtis socialinės paramos administravimo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, socialinės apsaugos sistemą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.6. turėti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą;
6.7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, siekdamas užtikrinti planingą, kokybišką ir atitinkantį teisės aktus socialinės paramos teikimą rajono gyventojams:

7.1. organizuoja Socialinės paramos skyriaus veiklą, užtikrindamas skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
7.3. organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų programų, projektų ir socialinių paslaugų plano rengimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą;
7.4. koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. koordinuoja ir kontroliuoja asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymą ir specialiųjų pagalbos priemonių teikimą;
7.6. organizuoja ir kontroliuoja valstybinių šalpos išmokų, pašalpų, kompensacijų, lengvatų, vienkartinių išmokų ir kitų socialinių piniginių išmokų skyrimą;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja teisės į socialinę paramą mokiniams nustatymą ir piniginių išmokų skyrimą;
7.8. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą, siekdamas užtikrinti kokybišką funkcijų vykdymą;
7.9. organizuoja ir koordinuoja studentų, atliekančių darbo praktiką skyriuje, veiklą ir vykdo jų praktikos įvertinimą;
7.10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja skyrių, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
 7.11. rengia rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus, savivaldybės administracijos direktoriui bei Socialinės paramos skyriaus vedėjui įsakymų projektus dėl socialinių paslaugų teikimo bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo rajono gyventojams.
7.12. dalyvauja savivaldybės biudžeto formavimo procese ir pateikia lėšų poreikį socialinės paramos priemonių įgyvendinimui, siekdamas užtikrinti socialinės paramos įgyvendinimo tęstinumą ir plėtrą rajone;
7.13. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą, teikia pasiūlymus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, siekdamas užtikrinti socialinės paramos kokybę, efektyvumą ir teisėtumą;
 7.14. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, užtikrindamas visapusišką socialinę paramą savivaldybės gyventojams;
7.15. vykdo kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-23 13:03:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)