2021 m. rugsėjo 17 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Šeduvos miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas - Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų organizacinio darbo patirtį;
6.3. žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją vietos savivaldos, viešojo administravimo,
 valstybės tarnybos, darbo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Gebėti juos pritaikyti praktiniame darbe;
6.4. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus;
6.5. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų nuostatas;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
7.1. atlieka personalo tvarkymo funkcijas seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, formuoja ir saugo darbuotojų asmens bylas, registruoja personalo valdymo ir tvarkymo dokumentus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbuotojų darbo grafikus, pareigybių aprašymus, rengia kitus seniūno įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais, supažindina darbuotojus su seniūno priimtais įsakymais, atlieka kitas reikalingas teisės aktuose numatytas personalo tvarkymo funkcijas, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
7.2. renka statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys statistinės informacijos teikimą;
7.3. rengia, teikia pasirašyti seniūnui ir išduoda seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėti patvirtinančias pažymas, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.4. rengia, teikia seniūnui pasirašyti ir išduoti leidimus laidoti, tvarkyti laidojimo dokumentaciją, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį laidojimą reglamentuojančius teisės aktus;
7.5. tvarko seniūnijos raštvedybą. Gautus seniūnijoje raštus registruoja, teikia seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams. Tvarko gautų gyventojų prašymų, skundų seniūnijos veiklos klausimais registraciją ir apskaitą, teikia juos seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams, kontroliuoja atsakymų į juos terminus, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą. Esant reikalui, perduoda gautus raštus savivaldybės administracijai ir persiunčia kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
7.6. tvarko seniūnijos archyvą. Sudaro dokumentacijos planus, parengia bylas valstybiniam saugojimui, suderina su Šiaulių apskrities archyvu, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys dokumentų saugojimą;
7.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą;
7.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.9. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, siekiant priimti sprendimus ar suteikti asmenims informaciją;
7.10. rengia seniūno įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, teikia juos pasirašyti seniūnui, registruoja visus seniūno pasirašytus įsakymus;
7.11. seniūno atostogų, komandiruočių, ligos metu ar nesant seniūno be atskiro administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą;
7.12. konsultuoja, teikia pagalbą seniūnijos bendruomenės centrams, tam, kad būtų užtikrintas atstovavimas bendruomenės teisėtiems interesams;
7.13. dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, kad būtų tinkamai įforminta įvertinimo dokumentacija;
7.14. padeda organizuoti Europarlamento, LR Prezidento, Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, tam, kad būtų tinkamai įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys rinkimus;
7.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos įgyvendinimo priemones;
7.16.atlieka viešųjų darbų organizavimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti viešųjų darbų sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir racionalų tam skirtų lėšų panaudojimą;
7.17. tvarko asmens duomenis pagal asmens duomenų teikimo 2003 m. kovo 17 d. sutartį Nr. 29 grt-s-063/J-2/91 tik šioje sutartyje nustatytais tikslais, tam, kad būtų laikomasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
7.18. organizuoja seniūnaičių rinkimus ir bendradarbiauja bei konsultuoja seniūnaičius įvairiais jiems aktualiais klausimais;
7.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-01 11:12:35
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)