2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vedėjas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirtį viešojo administravimo įstaigoje arba įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, valstybės tarnybą bei investicinę veiklą; gerai žinoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymus;
6.4. turėti organizacinių gebėjimų ir vadovavimo darbo patirtį, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbinę veiklą. Užtikrina darbo drausmę, atlieka kasmetinį valstybės tarnautojų veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl pavaldinių atlyginimo, premijavimo ir nuobaudų;
7.2. ruošia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą, tikrina ar jie teisingai taiko įstatymus, taisykles, instrukcijas, kaip operatyviai įgyvendina užduotis ir šalina trūkumus;
7.3. savo kompetencijos ribose rengia, redaguoja, derina leidžiamus Savivaldybės institucijų normatyvinius aktus, kitus dokumentus, juos teikia vadovybei, referuoja bei kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
7.4. analizuoja skyriaus darbo sistemą, nustato prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių metodų diegimą ir teikia pasiūlymus administracijos vadovybei dėl jų įgyvendinimo;
7.5. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant rajono ir regiono plėtros strategijas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir skyrių bei kontroliuoja priemonių vykdymą;
7.6. organizuoja prioritetinių sričių programų ir projektų rengimą;
7.7. analizuoja investicinę aplinką Radviliškio rajone bei respublikoje, teikia siūlymus, skatinančius investicijų pritraukimą į rajoną;
7.8. koordinuoja valstybės investicijų programų įgyvendinimą rajone vykdant Savivaldybės objektų statybą ir plėtrą;
7.9. koordinuoja paraiškų bei projektų rengimą bei teikimą Europos Sąjungos programoms, fondams bei įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų  pritraukimo Savivaldybės  investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms, bendradarbiauja su konsultantais;
7.10. organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą;
7.11. koordinuoja įvairių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis;
7.12. organizuoja ir vykdo Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
7.13. dalyvauja Savivaldybės socialinio būsto nuomos komisijos darbe;
7.14. pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės interesus įvairiuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, prezentacijose;
7.15. priima interesantus, dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 08:03:43
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)