2020 m. liepos 8 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vedėjo pavaduotoja

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslo studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą, disponavimą juo, viešuosius pirkimus;
6.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto bei Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijų vykdymą;
7.2. organizuoja reikiamų dokumentų (kadastrinės bylos, žemės sklypų planai ir pan.) parengimą Savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti;
7.3. organizuoja reikiamo Savivaldybės turto vertinimo procedūras, teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo ir dalyvauja vertinamo turto apžiūrose vietoje;
7.4. teikia ir atsiima reikiamus dokumentus, užsako kadastro darbus, atlieka Savivaldybės turto teisinę registraciją valstybės įmonėje Registrų centre;
7.5. nuolat vykdo Savivaldybės turto apžiūras vietoje, teikia duomenis nekilnojamojo turto pripažinimui nereikalingu ar netinkamu;
7.6. dalyvauja Savivaldybės turto pardavimo viešuosiuose aukcionuose;
7.7. užtikrina viso Savivaldybės turto esminio pagerinimo veiksmų teisinę registraciją;
7.8. koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi nuosavybės įteisinimą bei šio turto pardavimo, perdavimo ar likvidavimo darbus;
7.9. organizuoja Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje;
7.10. koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už Savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, jų remontu bei eksploatavimo išlaidų apmokėjimu;
7.11. koordinuoja organizuojant ir dalyvauja butų pirkimo konkursuose Savivaldybės butų fondui papildyti;
7.12. dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje;
7.13. atlieka keleivių pavėžėjimo Savivaldybės vietiniais maršrutais organizavimo kontrolę;
7.14. koordinuoja būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą;
7.15. teikia siūlymus peržiūrint veikiančias būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas ir teikia siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir visokeriopo būsto atnaujinimo skatinimo;
7.16. konsultuoja būsto savininkus bei naudotojus, keičiasi informacija, palaiko ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės būsto atnaujinimo (modernizavimo) programos koordinatoriais bei kitų valstybės įstaigų tarnautojais būsto renovavimo klausimais;
7.17. vykdo Aplinkos ministerijos pavedimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo;
7.18. organizuoja rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausą esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus energijos vartojimo pastatuose klausimais;
7.19. konsultuoja butų ir kitų patalpų savininkus ir pastatų valdytojus būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų ir Savivaldybės paramos klausimais;
7.20. koordinuoja piliečių pareiškimų bei skundų nagrinėjimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių trūkumams šalinti ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.21. dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.22. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.23. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 11:45:35
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)