2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vyriausioji specialistė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant įmonių ar ūkių apskaitą ir sudarant finansinių atskaitomybių dokumentus, naudojant dvejybinę apskaitos sistemą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant su Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektais, tvarkant šių fondų lėšų apskaitą;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir įvairių fondų paramą;
6.6. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:  

7.1. koordinuoja įvairių Savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais;
7.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą;
7.3. tvarko įvairių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų, lėšų apskaitą pagal atitinkamus apskaitos registrus;
7.4. kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą;
7.5. tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.6. tikrina, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai;
7.7. tinkamai saugo savo žinioje esančius buhalterinius ir kitus dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
7.8. dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų paramai gauti;
7.9. dalyvauja rengiant prioritetinių sričių programas ir projektus;
7.10. organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą;
7.11. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie projektų įgyvendinimą Savivaldybėje;
7.12. teikia visokeriopą informaciją apie Savivaldybės projektų įgyvendinimą visiems suinteresuotiems asmenims;
7.13. atlieka su projektų įgyvendinimu bei jų planavimu susijusius tyrimus ir analizes;
7.14. organizuoja ir vykdo Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
7.15. organizuoja planuojamo parduoti turto ir jiems priskirtų žemės sklypų turto vertinimą;
7.16. rengia turto pardavimo viešo aukciono sąlygas;
7.17. rengia turto pardavimo Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
7.18. rengia parduotų objektų pirkimo pardavimo sutarčių projektus;
7.19. rengia Savivaldybės turto pardavimo programas;
7.20. rengia ir išduoda pirkėjui parduoto turto perdavimo–priėmimo aktus, inventorizavimo dokumentus, kontroliuoja sutartyse numatytų pardavimo sąlygų vykdymą;
7.21. organizuoja Savivaldybės turto pardavimo komisijos darbą, tvarko jos dokumentaciją, rengia ir tikslina jos nuostatus, parduoto turto lėšų naudojimo tvarką ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7.22. teikia dokumentus ir kitą informaciją apie parduodamą turtą valstybės įmonei Turto bankui teisės aktų nustatyta tvarka;
7.23. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui ir Viešųjų pirkimų skyriui;
7.24. atlieka skyriaus kompetencijos pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.25. dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;
7.26. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.27. konsultuoja ir teikia pasiūlymus ekonominiais klausimais;
7.28. tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą;
7.29. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.30. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 08:12:05
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)