2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius. Juste Kriuklienė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą ir darbo patirtį nekilnojamojo turto valdymo srityje;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą, viešųjų paslaugų teikimą, jų kainodaros formavimo, ūkio valdymo principus;
6.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir koordinuoja keleivių pavėžėjimą vietiniais maršrutais bei lengvaisiais automobiliais – taksi, išduoda licencijas ir leidimus keleivių pavėžėjimo autobusais ir taksi veiklai vykdyti, imasi priemonių geriau tenkinti rajono gyventojų poreikius kelių transporto paslaugoms užtikrinti;
7.2. dalyvauja sprendžiant bendrojo lavinimo moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo klausimus;
7.3. koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, teikiančių paslaugas keleivių pavėžėjimo vietiniais maršrutais srityje, finansinę veiklą, imasi priemonių gerinti paslaugų kokybę ir mažinti jų būtinąsias sąnaudas;
7.4. teikia pasiūlymus dėl vietinio susisiekimo maršrutų tobulinimo, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o taip pat dėl vežėjų šiuose maršrutuose patiriamų nuostolių kompensavimo;
7.5. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus įvairiais keleivinio kelių transporto veiklos klausimais;
7.6. sprendžia iškilusias problemas dėl keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus;
7.7. organizuoja Savivaldybės visuomeninių keleivinio kelių transporto kontrolierių darbą, teikia jiems metodinę paramą;
7.8. koordinuoja Savivaldybės ir skyriaus kontroliuojamų įmonių bei bendrovių lengvojo transporto eksploataciją, rengia tam reikalingus dokumentus;
7.9. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimą ir bendrijų dalyvavimą būsto atnaujinimo programose;
7.10. koordinuoja rajone veikiančių pirčių, teikiančių viešąsias paslaugas, veiklą; 
7.11. sudaro Savivaldybės būsto fonde esančio nekilnojamojo turto atnaujinimo ar remonto darbų sąmatas „Sistela“ ar pan. programų pagalba;
7.12. dalyvauja Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinime dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, Savivaldybės turto apžiūrose vietoje pripažįstant turtą nereikalingu ar netinkamu, sudaro sąmatas bei įvairius paskaičiavimus išvadoms pagrįsti;
7.13. atlieka Savivaldybės būsto fonde esančio nekilnojamojo turto remonto darbų priežiūrą vietoje;
7.14. įgyvendina Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatose numatytus uždavinius – rengia ir prižiūri Savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių įgyvendinimą;
7.15. atlieka šilumos tiekimo organizavimą Savivaldybės teritorijoje, t. y. koordinuoja ir kontroliuoja uždarųjų akcinių bendrovių „Radviliškio šiluma“ ir „Baisogalos bioenergija“ veiklą viešųjų paslaugų – šilumos tiekimo patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti – segmentuose, ruošia Savivaldybės bendrovės veiklai tobulinti reikalingus pasiūlymus ir sprendimus;
7.16. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus, rengia Tarybos sprendimus, teikia pasiūlymus bei pastabas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui;
7.18. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose;
7.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, pastatų šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos;
7.20. nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti šilumos tiekėjų investicinius planus;
7.21. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;
7.22. vadovaudamasis Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu, teikia siūlymus dėl pastatų šildymo sistemų būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo;
7.23. organizuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatose numatytų uždavinių įgyvendinimą; organizuoja atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano miestui rengimą, derinimą bei vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
7.24. planuoja visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikia konsultacijas ir rengia mokymo programas apie atsinaujinančių išteklių energijos plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą;
7.25. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijos gamybai projektus;
7.26. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo politiką ir jos įgyvendinimo priemones energetikos srityje;
7.27. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.28. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatos;
7.29. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje;
7.30. rengia dokumentus saugojimui Savivaldybės archyve;
7.31. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.32. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 11:45:49
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)