2021 m. spalio 17 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė - Romualda Baginienė

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
3.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
3.5. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, dalykinių laiškų spausdinimo, naudojant tipines formas, taisykles.

 IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas atliekantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.  atlieka technines funkcijas, užtikrindamas darbo organizavimą Savivaldybės direktoriaus ir jo pavaduotojo  priimamajame ir aptarnaudamas Savivaldybės įstaigos vadovų, Juridinio skyriaus darbą:
4.2. surenka reikiamą vadovams (jų pavedimu) informaciją iš Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių ar kt. vykdytojų;
4.3. pagal poreikį informuoja administracijos direktorių (pavaduotoją), skyriaus vedėją apie gautus pranešimus;
4.4. primena direktoriui, jo pavaduotojui, skyriaus vedėjui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
4.5. pagal poreikį organizuoja vadovų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
4.6. pagal poreikį registruoja lankytojus, paskiria jiems pokalbio laiką su direktoriumi, jo pavaduotoju, skyriaus vedėju;
4.7. organizuoja direktoriaus, jo pavaduotojo telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, operatyviai sujungia su vidiniais ir išoriniais abonentais;
4.8. informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
4.9. prižiūri, kad vadovų darbo vietoje būtų visų reikiamų kanceliarinių, organizacinės technikos priemonių, sukuria palankias sąlygas efektyviam vadovų darbui;
4.10. priima dokumentus direktoriui, jo pavaduotojui pasirašyti.

5. Atlieka technines funkcijas, užtikrindamas Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų darbo organizavimą ir aptarnavimą:

5.1. pagal poreikį organizuoja Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
5.2. rengia ir protokoluoja Savivaldybės tarybos ir Kolegijos posėdžius bei organizuoja ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius;
5.3. registruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbo grupių, komisijų posėdžių protokolus, kviečia asmenis į posėdžius, juos protokoluoja.
5.4. padeda merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, nustatyti ir sudaryti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, teikti sprendimų projektus, kontroliuoti jų vykdymą;
5.5. nustatytais terminais ir tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus;
5.6. mero pavedimu nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, skundus, siūlymus, kitus dokumentus, juos apibendrina ir išvadas pateikia Savivaldybės tarybai;
5.7. organizuoja ir vykdo Savivaldybės tarybos dokumentacijos archyvavimą, archyvuojamų dokumentų saugojimą, jų apskaitą, paiešką, nuorašų ar kopijų rengimą, juridinių ir fizinių asmenų prašymu jų išdavimą;
5.8. organizuoja svečių, lankytojų priėmimą, tarybos nariams – tarybos posėdžių  pertraukėles;
5.9. tvirtina Savivaldybės tarybos dokumentų ar šios institucijos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
5.10.  saugoja ir tinkamai naudoja sekretorei patikėtus įstaigos antspaudus;
5.11. rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles;
5.12. teisės aktų registre skelbia Savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijos priimtus norminius teisės aktus, taip pat Savivaldybės mero priimtus teisės aktus (neatsako už teisės aktuose pateiktų duomenų nuasmeninimą);
5.13. nesant Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
5.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio direktoriaus (pavaduotojo), skyriaus vedėjo nurodymus.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-17 08:09:13
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)