2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vyresnioji buhalterė 5

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, vykdantis šias funkcijas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonominį ar finansinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Vidaus kontrolės ir vidaus audito, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Lobster teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, kitomis administracijos vidaus darbo tvarkoje naudojamomis kompiuterinėmis programomis.

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko Savivaldybės turto apskaitą naudojantis kompiuterine myLOBster FVAS programa;
7.2. apskaito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, pildo ilgalaikio turto perkėlimo , pajamavimo ir nurašymo kaupiamąjį žiniaraštį;
7.3. apskaito finansinį turtą (akcijas), įnašus į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą;
7.4. sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto registrą, pildo šio turto inventorines korteles, skaičiuoja nusidėvėjimą, pildo ataskaitas prie balanso susijusias su ilgalaikiu materialiuoju, nematerialiuoju ir finansiniu  turtu;
7.5. organizuoja Savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.6. rengia inventorizacijos aprašus pagal materialiai atsakingus asmenis ir pateikia juos inventorizacijos komisijai, konsultuoja inventorizacijos komisiją;
7.7. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.8. kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja, kad juose padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti;
7.9. atlieka turto naudojimo einamąją finansinę kontrolę;
7.10. suveda metinių finansinių ataskaitų duomenis į Finansų ministerijos konsolidavimo programą VSAKIS;
7.11. siekdamas užtikrinti dokumentų išsaugojimą, rengia skyriaus bylas perduoti į archyvą;
7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 10:08:44
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)