2021 m. spalio 17 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė - Kristina Kovalenko

JURIDINIO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Juridinio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei):

1.1. Pareigybės grupė – I
1.2. Pareigybės pavadinimas – Vyriausiasis specialistas (242212)
1.3. Pareigybės lygis – B
1.4. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:

3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.2. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
3.3. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su Savivaldybės administracijos skyriais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
3.4. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
3.5. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;
3.6. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
3.7. nagrinėja tiekėjų pretenzijas, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;
3.8. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.;
3.9. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
3.10. rengia ir nustatyta tvarka derina Savivaldybės institucijų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
3.11. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
3.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
3.13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;
3.14. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;
3.15. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.16. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.17. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;
3.18. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;
3.19. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;
3.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;
3.21. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui, kitoms institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;
3.22. institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
3.23. nesant Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
3.24. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-11 12:04:00
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)