2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyrius - Vyriausioji specialistė 2
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

6. Turėti vienerių metų patirtį ekonomikos ar finansų valdymo srityse.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą bei formavimą, asignavimų valdymą, buhalterinę apskaitą, ekonomiką, finansus, kreditus bei jų planavimą ir analizavimą.

8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir kitomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Užtikrinti žemės nuomos sutarčių, nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojų ir jų adresų, duomenų apie valstybinės žemės sklypus ir jų panaudojimą administravimą (registravimą, tikslinimą  ir peržiūrą).

12. Tinkamai ir laiku atlikti valstybinės žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę paskaičiavimus, mokesčio lengvatų suteikimus pagal Savivaldybės tarybos sprendimus, mokesčio deklaracijų (pranešimų) formavimus, jų pateikimus apskaitai, mokėtojams pateikiamų deklaracijų, ataskaitų spausdinimą.

13. Išanalizuoti, susisteminti rajono asignavimų valdytojų pateiktas einamųjų metų sąmatas pagal programas ir paruošti trijų metų strateginės veiklos planą. Su juo dirbti bei tikslinti metų eigoje.

14. Paruošti reikalingus duomenis pagal asignavimo valdytojus ir programas rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymui.

15. Atlikti (kiekvieną ketvirtį) mokėtinų ir gautinų sumų analizę ir pateikti suvestinę formą  (Forma Nr.4) Finansų ministerijai.

16. Organizuoti tinkamą Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių metinių ir mėnesinių formų, kurias pagal įstatymus privaloma teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikimą ir kontrolę.

17. Organizuoti tinkamą buvusio UAB Baisogalos komunalinio ūkio skolininkų atsiskaitymo kontrolę, teikti reikalingą informaciją apie gyventojų skolas skolų išieškojimo kompanijai ir antstoliams.

18. Vykdyti skyriaus vedėjo nurodymus žemės nuomos, finansų kontrolės ir  analizės, buhalterinės apskaitos organizavimo klausimais.

19. Teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui apskaitos tobulinimo, racionalaus lėšų naudojimo ir kitais pareigybės aprašyme numatytais klausimais.

20. Dalyvauti komisijų, į kurias yra įtrauktas, darbe.

21. Rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl lėšų pervedimo asignavimo valdytojams.

22. Tinkamai ir laiku rengti rajono Savivaldybės tarybai sprendimų projektus susijusius su  trijų metų strateginės veiklos planu, nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiais.

23. Esant būtinumui pavaduoti skyriaus vyresnįjį specialistą – karjeros valstybės tarnautoją.

24. Vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS

25. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 08:41:19
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)