2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Socialinės paramos skyrius - vyriausiasis specialistas

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinėje srityje;
5.3. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, duomenų bazėmis „PARAMA“ ir „SPIS“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinę apsaugą;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja ir vertina socialinės paramos bei socialinių paslaugų poreikį Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
6.2. koordinuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą rajone;
6.3. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
6.4. kuruoja rajone esančių socialinių paslaugų įstaigų socialinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų darbo organizavimo;
6.5. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo klausimais;
6.6. supažindina skyriaus specialistus ir seniūnijų socialinio darbo organizatorius su naujausiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, normatyviniais aktais, kitais dokumentais ir jų pakeitimais;
6.7. teikia metodinę pagalbą rajono socialiniams darbuotojams socialinės paramos ir socialinių paslaugų;
6.8. rūpinasi skyriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, inicijuoja kvalifikacijos kėlimą mokymuose ir seminaruose;
6.9. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
6.10. nustato asmens socialinės globos poreikį įvairioms socialinėms grupėms;
6.11. rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo, projektus;
6.12. vertina asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas (trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa);
6.13. rengia sutarčių (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos) projektus ir organizuoja šių sutarčių įgyvendinimą;
6.14. tvarko dokumentus ir organizuoja asmenų, kuriems reikalingos trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugos, apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;
6.15. dirba su duomenų bazėmis „PARAMA“ ir „SPIS“ pagal savo kompetenciją;
6.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų projektus pagal kompetenciją;
6.17. dalyvauja rajono tarybos sprendimu, mero potvarkiu ar administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų veikloje;
6.18. pavaduoja Socialinės paramos skyriaus vedėją ir vykdo vedėjui pavestas funkcijas jam nesant (tarnybinių komandiruočių, atostogų, nedarbingumo metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių);
6.19. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinami Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-18 08:55:59
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)