2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Architektūros ir urbanistikos skyrius - Vedėjas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti architekto kvalifikacijos atestatą.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, teritorijų planavimą ir architektūrą.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi Microsoft Word, „AutoCAD“ programa, naudotis internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles
11. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

12.1. siekdamas užtikrinti efektyvų darbą, planuoja ir organizuoja skyriaus darbinę veiklą;
12.2. rengia strategines ir vystymo programas teritorijų planavimo ir miestų vystymo klausimais;
12.3. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio teritorijų planavimo dokumentams rengti;
12.4. koordinuoja visų lygių savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų rengimą;
12.5. koordinuoja kitų užsakovų, perėmusių rengėjo teises ir pareigas ruošiamų detaliojo (specialiojo) planavimo dokumentų rengimą;
12.6. tvirtina planavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti;
12.7. dalyvauja nuolatinės statybos komisijos darbe teritorijų planavimo projektams tvirtinti, laiku organizuoja jos posėdžius;
12.8. kontroliuoja teritorinio planavimo dokumentų vykdymą;
12.9. koordinuoja ir prižiūri architektūrinius pastatų projektų rengimo darbus, patikrina (per LR Statybos įstatymu nustatytą terminą) ar  parengti projektai atitinka Lietuvos Respublikos statybų techninių reglamentų reikalavimus ir juos derina;
12.10. tvirtina statybą leidžiančius dokumentus;
12.11. derina išorinės reklamos, mažosios architektūros formų projektus;
12.12. atlieka kitus su kraštovaizdžio architektūra, estetika susijusius darbus;
12.13. priima interesantus, dalyvauja įvairių komisijų darbe;
12.14. analizuoja gyventojų pasiūlymus bei skundus rengiamų ar parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ar statinių projektų klausimais, juos apibendrina ir raštu atsako.
12.15. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą pagal skyriaus kompetenciją, pristato sprendimų projektus tarybos komitetams ir tarybos posėdžių metu;
12.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-03 11:37:34
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)