2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - Vyriausioji specialistė 4

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, privalo:

7.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;
7.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7.3. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo;
7.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
7.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
7.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką;
8.2. analizuoja mokyklos nelankančių mokinių priežastis ir jų ugdymo (si) poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių mokinių įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrinančias rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
8.3. atnaujina mokyklos nelankančių mokinių duomenų bazę;
8.4. dalyvauja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje, atlieka šios komisijos sekretoriaus funkcijas;
8.5. koordinuoja ir konsultuoja mokinių sveikatos skatinimo, smurto, patyčių, žalingų įpročių, savižudybių ir teisės pažeidimų prevenciją;
8.6. prižiūri ir analizuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams, koordinuoja vaikų su negalia ugdymo organizavimą;
8.7. analizuoja specialiojo ugdymo įgyvendinimą rajone, teikia pasiūlymus šios veiklos tobulinimui;
8.8. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus, pedagogus specialiojo ugdymo klausimais;
8.9. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriaus ir Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą;
8.10. kartu su švietimo įstaigų vadovais užtikrina mokinių sveikatos išsaugojimui keliamus reikalavimus;
8.11. vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų apskaitą;
8.12. koordinuoja rajono mokinių savivaldos institucijų veiklą švietimo įstaigose;
8.13. koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų įgyvendinimą savivaldybėje;
8.14. koordinuoja pedagogų kvalifikaciją, bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi pedagogų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
8.15. vykdo kuruojamų mokyklų vadovų veiklos vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.16. dalyvauja kuruojamų mokyklų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų veikloje;
8.17. dalyvauja, esant reikalui, kuruojamų švietimo įstaigų tarybų, mokytojų tarybų posėdžiuose, mokyklų metodinių grupių pasitarimuose, ugdytinių renginiuose, stebi ir vertina pedagogų praktinę veiklą;
8.18. analizuoja ir vertina pradinio ugdymo, geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos bendrųjų programų įgyvendinimą mokyklose;
8.19. teikia konsultacijas geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, pradinių klasių pedagogams, mokyklų vadovams;
8.20. atlieka Radviliškio r. Šeduvos, Sidabravo gimnazijų, Alksniupių, Pakalniškių pagrindinių mokyklų ir Radviliškio jaunimo mokyklos veiklos priežiūrą;
8.21. konsultuoja kuruojamų mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
8.22. analizuoja ir vertina kuruojamų mokyklų veiklos ir dokumentų atitikimą teisės aktų bei įforminimo reikalavimams;
8.23. analizuoja mokyklų vadovų vadybinę veiklą, vadovų mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės įsivertinimą;
8.24. apibendrina atliktų patikrinimų metu sukauptą informaciją apie kuruojamas švietimo įstaigas;
8.25. vykdo kuruojamų sričių švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;
8.26. teikia siūlymus rengiant Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metines veiklos programas, ataskaitas sveikatos, specialiojo, pradinio ugdymo ir kt. klausimais, susijusiais su vykdomų funkcijų sritimis;
8.27. rengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
8.28. rengia informaciją visuomenei neformaliojo suaugusiųjų švietimo klausimais;
8.29. organizuoja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, skundų ir pasiūlymų tyrimą ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
8.30. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą. Kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.31. koordinuoja pailgintos dienos grupės veiklą;
8.32. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
8.33. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 16:00:28
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)