2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vyriausioji specialistė - Vladislava Virbickienė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, projektų rengimą ir valdymą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, kultūros įstaigų veiklą, Lietuvos ir savivaldybės kultūros strategiją ir procesus;
6.4. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi „Microsoft Word“, naudotis internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;
6.5. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus, projektų vadybą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. žinoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos programas ir fondus, išmanyti paramos teikimo procedūras ir principus;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktų (sprendimų, įsakymų, potvarkius, kt.) projektus pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo kultūros srities funkcijas:

7.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginių kultūros programų projektus, vadovaudamasi Regionų kultūros plėtros programa;
7.2. koordinuoja Savivaldybės institucijų dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose.
7.3. prižiūri Kultūros centrų įstatymo įgyvendinimą savivaldybėje;
7.4. aiškina kultūros politikos nuostatas, kultūros sritį reglamentuojančius dokumentus;
7.5. teikia informaciją kultūros įstaigoms, valstybinės valdžios institucijoms, visuomenei apie kultūros aktualijas;
7.6. koordinuoja rajono kultūros renginius, analizuoja jų rezultatus;
7.7. koordinuoja Kultūros centrų akreditavimą, kultūros ir meno darbuotojų atestavimą.
7.8. rengia Skyriaus metinį kultūrinių renginių plano projektą;
7.9. rengia mėnesinius kultūros įstaigų renginių planų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.10. rengia savaitinę rajono renginių informaciją spaudai.
7.11. rengia rajono kultūros įstaigų statistines ataskaitas ir teikia Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui.
7.12. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis institucijomis, vykdančiomis kultūros programas (projektus);
7.13. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos veiklą;
7.14. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros politiką bibliotekos klausimais;
7.15. analizuoja ir vertina Radviliškio miesto kultūros centro, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro, Baisogalos kultūros centro metinius planus ir ataskaitas;
7.16. analizuoja ir vertina 20 įstaigų, atliekančių kultūros funkcijas ir esančių prie seniūnijų, metinius planus ir ataskaitas;
7.17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.18. rūpinasi sudaryti sąlygas kitų tautų Lietuvos piliečiams, gyvenantiems savivaldybės teritorijoje, dalyvauti kultūriniame gyvenime, puoselėti jų kultūros tradicijas;
7.19. rūpinasi meninės kūrybos sklaida;
7.20. numato savivaldybės paramos menininkams, kūrybinei veiklai ir meno kūrėjų organizacijoms sistemą, siūlo įvairias jų rėmimo formas;
7.21. konsultuoja kultūros įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų vadovus kultūros ir meno projektų rengimo klausimais;
7.22. rengia dokumentus masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose leidimams išduoti;
7.23. rengia dokumentus, reikalingus Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklų, padėkos ženklelių „Už nuopelnus švietimui“  ir padėkos ženklelių „Už nuopelnus savivaldai“ skyrimui.
7.24. rengia įvairius kultūros srities projektus ir programas;
7.25. rūpinasi Savivaldybės tarybos nustatytais Savivaldybės apdovanojimais ir nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės apdovanojimų teikimo procedūras, pildo garbės piliečių registracijos knygą, rūpinasi Administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero apdovanojimų įsigijimu;

8. Vyriausiasis specialistas vykdo kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veikla:

8.1. rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;
8.2. nagrinėja pagal kompetenciją asmenų pareiškimus, skundus, rengia atsakymus per nustatytą laiką;
8.3. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų, darbo grupių veikloje.

9. Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 16:25:17
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)