2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - Vedėja

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei pedagogo kvalifikaciją,  ne mažesnį kaip 3  metų pedagoginio  darbo stažą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo irar priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.
6.3. žinoti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą. Gebėti juos taikyti praktikoje.
6.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
6.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
6.7. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ,,Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
6.8. turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą, užtikrina jo ritmingą darbą darbuotojų ligos atveju, atostogų metu ir kt.;
7.2. užtikrina rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto sistemos funkcionavimą ir plėtotę, vadybinės veiklos kokybę, pozityvią švietimo, kultūros ir sporto įstaigų kaitą;
koordinuoja mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoja vadovus, pedagogus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo;
7.3. inicijuoja ir rengia savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto programas;
7.4. teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą;
7.5. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto klausimais įgyvendinimą;
7.6. įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl švietimo, kultūros, sporto  įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
7.7. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų pagal Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kompetenciją, rengimą, derinimą, teikia juos svarstyti Savivaldybės tarybai;
7.8. inicijuoja, rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarimus aktualiais švietimo, kultūros ir sporto klausimais;
7.9. dalyvauja rengiant biudžeto projektus metinėms švietimo, kultūros ir sporto programoms įgyvendinti;
7.10. rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, vedėjui pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.11. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
7.12. pagal savo kompetenciją vykdo gyventojų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų (raštu ar žodžiu) nagrinėjimą, vykdo tyrimo eigos kontrolę;
7.13. užtikrina pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vykdymą;
7.14. inicijuoja informacijos sklaidą  mokiniams ir jų tėvams, globėjams, visuomenei apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, įgyvendinamas programas;
7.15. vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus žodinius ir raštiškus pavedimus, neprieštaraujančius įstatymams ir šiam pareigybės aprašymui;
7.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 15:39:37
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)