2020 m. gegužės 26 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vyriausioji specialistė 2

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties (inžinieriaus ekonomisto) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tvarkant įstaigų apskaitą ir sudarant finansinių atskaitomybių dokumentus, naudojant dvejybinę apskaitos sistemą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant su Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektais, tvarkant šių fondų lėšų apskaitą;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir įvairių fondų paramą;
6.6. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. organizuoja Savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.3. organizuoja inventorizacijos aprašų rengimą pagal materialiai atsakingus asmenis ir pateikia juos inventorizacijos komisijai;
7.4. konsultuoja inventorizacijos komisiją;
7.5. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.6. tvarko įvairių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą naudojantis kompiuterine myLOBster FVAS programa;
7.7. kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą, sudaro detalius apyvartos žiniaraščius;
7.8. tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.9. tikrina, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai;
7.10. tinkamai saugo savo žinioje esančius buhalterinius ir kitus dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
7.11. dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų paramai gauti;
7.12. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą;
7.13. dalyvauja rengiant prioritetinių sričių programas ir projektus;
7.14. organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą;
7.15. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams investicinių projektų, galimybių studijų, projektų administravimo ir panašioms paslaugoms pirkti;
7.16. pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
7.17. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie projektų įgyvendinimą Savavaldybėje;
7.18. teikia visokeriopą informaciją apie Savivaldybės projektų įgyvendinimą visiems suinteresuotiems asmenims;
7.19. atlieka su projektų įgyvendinimu bei jų planavimu susijusius tyrimus ir analizes;
7.20. koordinuoja įvairių Savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais;
7.21. rengia ir teikia Finansų skyriui Radviliškio savivaldybės strateginio veiklos plano  „Rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą“;
7.22. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.23. konsultuoja ir teikia pasiūlymus ekonominiais klausimais;
7.24. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.25. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 08:24:14
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)