2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą.

 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

 • Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

 •  Mokėti organizuoti Skyriaus veiklą analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

 • Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

 • Turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                         

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus nuostatus, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginius planus, investicijų projektus, programas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir Skyrių savo kompetencijos ribose rengiant šiuos dokumentus;

 • organizuoja (vykdo) pagal Skyriaus kompetenciją paskirtų statinių statybos darbų techninę priežiūrą bei Skyriaus  kompetencijai priskirtų statinių naudojimo priežiūrą;

 • savo kompetencijos ribose rengia, redaguoja, derina Savivaldybės institucijų rengiamus norminius aktus, kitus dokumentus, juos teikia Savivaldybės administracijai, referuoja bei kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

 • rengia ir derina Skyriaus darbuotojų rengiamus pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams paslaugoms ir darbams pirkti, dalyvauja vykdomuose konkursuose, ruošia statybos, projektavimo, rangos ir kitų sutarčių projektus, ir teikia juos pasirašyti valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;

 • dalyvauja pagal kompetenciją kitų Savivaldybės įmonių, įstaigų įgyvendinamuose investiciniuose projektuose, teikia visokeriopą informaciją statybos įstatymo reglamentuojančiais klausimais;  

 • kontroliuoja ir užtikrina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti, atlieka šių statybos darbų techninę priežiūrą;

 • kontroliuoja ir užtikrina Savivaldybės biudžeto, valstybės investicijų programoje ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamų lėšų efektyvų panaudojimą įgyvendinat investicijų projektus, kurių įgyvendinimas pavedamas Skyriaus valstybės tarnautojams;

 • bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais valstybei nuosavybės teise priklausančio turto disponavimo klausimais, atsiskaitant už suteiktas paslaugas, atliktus darbus, teikiant įvairią informaciją kitoms valstybės institucijoms;

 • derina projektinius pasiūlymus, techninius projektus projektuojant statinius, inžinerinius tinklus ir kitus įrenginius;

 • analizuoja Skyriaus darbo sistemą, nustato prioritetines jo plėtojimo kryptis, skatina pažangių metodų diegimą ir teikia pasiūlymus administracijai juos įgyvendinti;

 • pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su statybos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;

 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 16:25:00
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)