2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas
 

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. rugsėjo 23 d.įsakymu Nr. P-4-(3.1)


 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.  

 II. PASKIRTIS

2. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti finansinius, teisėtumo, veiklos auditus bei kitus patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vykdyti kitas kontrolės priemones, bei tvarkyti įstaigos dokumentaciją.

 III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo:

3.1 bendrosios veiklos srities funkcijas – įstaigos dokumentų valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą;
3.2 specialiosios veiklos srities funkcijas – savivaldybės išorės auditą ir kontrolę.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, finansų arba buhalterinės apskaitos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ekonomikos, finansų, buhalterinės apskaitos arba audito srityse patirtį;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer programomis);
4.4. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, strateginį planavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
4.5. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje tarptautinius audito standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius auditą ir kontrolę savivaldybėje;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti auditų ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, išvadas, sprendimus, pasiūlymus;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. gavęs savivaldybės kontrolieriaus pavedimą, savarankiškai arba grupės sudėtyje, atlieka finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, patikrinimus, nustatytas užduotis;
5.2. paskirtas auditą atliekančios grupės vadovu formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų darbą;
5.3. užbaigęs auditą ar patikrinimą, apibendrina jo metu surinktą informaciją, parengia audito, patikrinimo ataskaitos projektą, audito išvados (jei teikiama) projektą, esant reikalui, parengia sprendimo projektą;
5.4. rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus ir pan.);
5.5. kontroliuoja nurodymų dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo vykdymą bei pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
5.6. tarnyboje nustatyta tvarka atlieka vidinę audito peržiūrą bei tvarko atliekamo audito bylas;
5.7. nagrinėja audito atlikimo metodiką, jos pasikeitimus, kitų audito institucijų praktiką ir teikia savivaldybės kontrolieriui siūlymus tarnybos auditų kokybės ir veiklos tobulinimui;
5.8. dalyvauja rengiant tarnybos veiklos planą, veiklos ataskaitą ir išvadas tarybai;
5.9. organizuoja tarnybos viešuosius pirkimus;
5.10. tiria gyventojų prašymus ir skundus, atlieka kitus, su tarnybos atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-10 11:22:35
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)