2019 m. spalio 18 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) – mažesni mokesčiai ir komfortasSpausdinimo versija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1119 patvirtino naujos redakcijos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles. Kasmet vis opesnė problema tampa daugiabučiai namai, pastatyti iki 1993 metų. Senstant gyvenamiesiems namams, brangstant energijos ištekliams, labai svarbu racionaliai vartoti energiją. Pavieniai butų savininkai negali išspręsti susidariusios problemos. Reikia kompleksiškai atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, įskaitant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimą.

 


Namo bendrijos archyvo nuotrauka

Šiai programai įgyvendinti yra numatyta parama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, ES struktūrinių fondų, Ignalinos 2007–2013 metų programos ir kitomis lėšomis.

Valstybės parama teikiama šiais būdais:
- suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis;
- Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojant 50 procentų išlaidų atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti;
- apmokant atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidas ir kredito draudimo įmokas bei kompensuojant lengvatinį kreditą ir palūkanas nepasiturinčioms ir vieniems gyvenantiems asmenims;
- Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė.

Daugiabučio namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos:

1. Kai planuojama pasiekti D energinio naudingumo klasę, atnaujinimo (modernizavimo) projekte skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į namo dydį, turi būti ne didesnės kaip:
1.1. 110 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – daugiau kaip 3 000 kv. metrų;
1.2. 130 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo 501 iki 3 000 kv. metrų;
1.3. 145 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – ne daugiau kaip 500 kv. metrų.

2. Kai planuojama pasiekti C energinio naudingumo klasę, atnaujinimo (modernizavimo) projekte šiluminės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į namo dydį, turi būti ne didesnės kaip:
2.1. kai šildymui naudojama energija iš šilumos tinklų:
2.1.1. 80 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – daugiau kaip 3 000 kv. metrų;
2.1.2. 100 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo 501 iki 3 000 kv. metrų;
2.1.3. 115 kwh 1 kv. m per metus, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – ne daugiau kaip 500 kv. metrų.
2.2. 115 kwh 1 kv. m per metus, nesvarbu, koks daugiabučio namo naudingasis plotas, kai šildymui naudojama energija ne iš šilumos tinklų.

Daugiabučių namų butų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus, teikiama įstatyme nustatyta valstybės parama valstybės remiamoms daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) šioms priemonėms:

I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:
1.1. Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas
1.2. Balansinių ventilių stovams įrengimas
1.3. Ventilių šiluminės izoliacijos pagerinimas
1.4. Šilumos vamzdynų ir prietaisų keitimas
1.5. Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose
1.6. Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas
1.7. Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas
2. Langų ir lauko durų keitimas:
2.1. Langų keitimas
2.2. Lauko durų keitimas
3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą)
4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieną projektą
5. Fasadinių sienų šiltinimas
6. Rūsio perdangos šiltinimas
7. Cokolio šiltinimas
8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir panašiai) įrangos įrengimas
II. KITOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS
9. Liftų kapitalinis remontas ar keitimas
10. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas)

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas – dokumentų visuma, kurią sudaro:
- pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;
- pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo;
- daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
- statinio projektas (jei statinio projektas privalomas pagal teisės aktus).

Projektas privalo atitikti savivaldybės patvirtintus bendruosius planus ir (arba) kitus teritorijų planavimo dokumentus. Pastato energinio naudingumo sertifikatai yra privalomi ir išduodami statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 nustatyta tvarka.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija kviečia nepraleisti galimybės pasinaudoti teikiama valstybės ir savivaldybės parama. Pasirūpinti savo būstu ir pagerinti gyvenamąją aplinką turime kiekvienas dabar, kol skiriama parama šiam tikslui.

Džiaugiasi Radviliškio mieste renovuotų daugiabučių namų gyventojai, kurie pasinaudojo parama, kai mano renovacijos išlaidos buvo padengtos 50 procentų. Šiandien jie žymiai mažiau moka už šildymą (Jaunystės g. 35 namo gyventojai – vos 0,9 lito už kv. m, Laisvės al. 36 namo gyventojai – 1,38 lito už kvadratinį metrą) bei gyvena gražiame ir sutvarkytame name. Jie įvertina ir tai, kad jų butų vertė nemažai padidėjo.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programas administruoja Būsto agentūros Šiaulių regiono padalinys, esantis Aušros al. 15, Šiauliuose, tel. (8 41) 43 08 69, el. paštas siauliai@bkagentura.lt. Daugiau informacijos galima gauti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio skyriuje, 210 kab. (Aušros a 10, Radviliškyje) arba tel. (8 422) 69 010.

Dažniausiai klausiama, nuo ko pradėti. Siūlome pasirengimo darbus atlikti šiais etapais:

1. Parengiamas preliminarus pasiūlymas gyventojams dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) tikslingumo: bendrijos pirmininkas, atstovas, veikiantis pagal Jungtinės veiklos sutartį, ar administratorius supažindina gyventojus su namo esama fizine, energine būkle, su laukiamais rezultatais, paramos teikimo būdais ir galimybėmis (sušaukiamas gyventojų susirikimas ar informacija apie preliminarų pasiūlymą pateikiama pašto dėžutėse).

2. Savininkų sprendimas: kviečiamas būsto ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kuriame nutariama atnaujinti (modernizuoti) būstą – parengti namo atnaujinimo (modernizavimo)projektą.
Sprendimą atnaujinti (modernizuoti) namą priima 50 procentų būsto ir kitų patalpų savininkų + 1 balsas.
Į susirinkimą siūlome pakvieti Būsto agentūros specialistą, Savivaldybės administracijos atstovą, kurie jums pateiks informaciją apie daugiabučių namų atnaujinimo programą, galimybes pasinaudoti parama ir kt.
3. Pradedamas rengti namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas: patalpų savininkai konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie įvertina namo energinį naudingumą ir parengia investicijų planą.

Investicijų planas rengiamas remiantis namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės įvertinimo duomenimis. Parengtą planą specialistai viešai aptaria su patalpų savininkais ir suderina su Būsto agentūra. Gyventojams belieka susirinkime ar balsuojant raštu planą patvirtinti.

Rengiant ir įgyvendinant Investicijų projektą, gyventojams atstovauja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – bendrijos pirmininkas ar valdyba, Jungtinės veiklos sutartimi įpareigotas asmuo arba savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Jeigu šias pareigas eina namo bendrojo naudojimo patalpų administratorius, gyventojai išrenka vieną ar kelis savo atstovus, kurie teikia pasiūlymus rengiant investicijų projektą, dalyvauja projektavimo ir rangos darbų pirkimo komisijose, prižiūri atnaujinimo darbų eigą.

Savivaldybės administracija šiuo metu aiškinasi apie galimybę pritaikyti parengtus tipinius daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus Radviliškio rajone. Artimiausiu metu bendrijų pirmininkams, atstovams, veikiantiems pagal Jungtinės veikos sutartį, administratoriams ir visiems daugiabučių namų gyventojams, besidominantiems namų atnaujinimu (modernizavimu), bus surengtas susirinkimas. Susirinkime numatome pateikti gerosios patirties pavyzdžius, supažindinti su galiojančiais įstatymais, valstybės ir savivaldybės parama. Susirinkime dalyvaus Būsto agentūros specialistas. Apie susirinkimą pranešime iš anksto.


Namo bendrijos archyvo nuotrauka

Audronė ČESIENĖ,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Turto ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)