Pasirinkite kalbą

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį (ekonominį ar finansinį) išsilavinimą;
6.2. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vadovo (vyriausiojo buhalterio) pavaduotojo pareigybės aprašymu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster;
6.4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos  įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis nustatytais terminais sudaro rajono Savivaldybės administracijos mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti Finansų skyriui ir kitoms valstybinėms institucijoms;
7.2. Pagal patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas sudaro kasinių ir faktinių išlaidų apyvartos žiniaraščius;
7.3. Sudaro sąskaitų registrus, pasirašo už dokumentų sudarymą ir patikimumą;
7.4. Sudaro ir sutikrina visų sąskaitų registrus su Didžiąja knyga;
7.5. Analizuoja ir kontroliuoja valstybės ir Savivaldybės biudžetų apskaitomų lėšų panaudojimą pagal patvirtintą planą, partnerius, valstybės funkcijas, priemones, programas, ruošti  paraiškas dėl lėšų patikslinimo pagal straipsnius;
7.6. Tiesiogiai kontroliuoja pavaldžių buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų darbą, apie nustatytus apskaitos politikos nesilaikymo atvejus  informuoja skyriaus vadovą (vyr. buhalterį);
7.7. Sudaro PVM, paramos deklaracijas ir pateikia Finansų skyriui;
7.8. Vykdo išankstinę, einamąją, paskesniąją finansų kontroles;
7.9. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
7.10. Atsako už finansinių ataskaitų rinkinio pildymą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS);
7.11. Tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.12. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;  
7.13. Dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.14. Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų administracijos darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai kontrolei vykdyti. Laikinai nesant skyriaus vadovo (vyriausiojo buhalterio) (atostogų, ilgalaikių komandiruočių, kursų, ligos atveju ir kita) vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal pateiktus dokumentus;
7.15. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-08, 11:06:36