Pasirinkite kalbą

SKYRIAUS FUNCKIJOS

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias švietimo funkcijas:

9.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
9.2. teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
9.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
9.4. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
9.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklų duomenų bazių tvarkytojus;
9.6. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius ir mokyklos nelankančius mokinius rinkimą ir tvarkymą, vaikų faktinės gyvenamosios vietos ir jų nesimokymo, mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą;
9.7. organizuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą;
9.8. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą; konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
9.9. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
9.10. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
9.11. išduoda brandos atestatų blankus ir vykdo jų apskaitą;
9.12. atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja periodišką jų veiklos kokybės išorės vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;
9.13. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų savivaldos institucijų veiklą;
9.14. koordinuoja ugdymo įstaigose vykdomas alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir teisės pažeidimų prevencijos, vaikų socializacijos bei kitas vaikų ugdymo bei užimtumo programas;
9.15. koordinuoja kraštotyrinę ir muziejinę veiklą Savivaldybės švietimo įstaigose;
9.16. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
9.17. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
9.18. organizuoja Vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursą ir koordinuoja programų įgyvendinimą;
9.19. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia jų pareigybių aprašymus;
9.20. inicijuoja Savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir koordinuoja jos veiklą;
9.21. administruoja mokymo lėšas;
9.22. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus (skundus) Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.23. vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų, įvykusių švietimo įstaigose, apskaitą;
9.24. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus dėl:

9.24.1. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų; pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
9.24.2. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo įstatymų nustatyta tvarka;
9.24.3. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
9.24.4. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas;
9.24.5. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas;
9.24.6. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose;
9.24.7. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
9.24.8. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
9.24.9. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo.

9.25. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;
9.26. organizuoja Skyriaus parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų įgyvendinimą švietimo sričiai priklausančių klausimų ribose.

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias sporto funkcijas:

10.1. kaupia ir analizuoja duomenis apie sporto būklę, sporto įstaigų ir organizacijų veiklą Savivaldybėje;
10.2. numato sportinės veiklos organizavimo Savivaldybėje prioritetus;
10.3. teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie sporto būklę Savivaldybėje, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
10.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto sporto dalį, sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas; Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
10.5. atlieka Savivaldybės sporto įstaigų ir organizacijų veiklos priežiūrą, vertina jų paslaugų gyventojams teikimo kokybę;
10.6. tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato sporto įstaigų ir organizacijų veiklos pokyčius;
10.7. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus rajono sporto šakų ir sporto bazių plėtros klausimais;
10.8. organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų vertinimą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
10.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Administracijos padaliniais, Savivaldybės ir šalies sporto įstaigomis bei organizacijomis sporto veiklos ir sporto renginių organizavimo klausimais;
10.10. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus dėl:

10.10.1. Savivaldybės sporto įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
10.10.2. Savivaldybės sporto įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka;
10.10.3. Savivaldybės sporto įstaigų teikiamų paslaugų įkainių.
10.10.4. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų, susijusių su sportinės veiklos organizavimu, projektus;
10.10.5. organizuoja Skyriaus parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų įgyvendinimą sporto sričiai priklausančių klausimų ribose.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijas:

11.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto vaiko gerovės politikos dalį, vaiko gerovės plėtrai skirtas Savivaldybės investicines programas; Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
11.2. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė, teikimą Savivaldybėje;
11.3. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
11.4. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis Savivaldybės teritorijoje;
11.5. vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį Savivaldybėje ir teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
11.6. kartą per metus atsiskaito Administracijos direktoriui už vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų vykdymo eigą ir rezultatus;
11.7. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
11.8. bendradarbiauja su Administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis, dirbančiais vaiko teisių apsaugos srityje;
11.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-21, 10:31:27