Pasirinkite kalbą

Asmens duomenų apsauga

Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Remigijus Rudžianskas, Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti savivaldybės administracijai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Remigijus Rudžianskas,
Kabinetas - 219.  
Tel. (8 422) 69 017, el. p. remigijus.rudzianskas@radviliskis.lt

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Šiuo pranešimu informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje, juridinio asmens kodas 188726247, buveinės adresas: Aušros a. 10, 82196 Radviliškis (toliau – Administracija), kuri yra duomenų valdytoja.

Prašymo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu Administracija tvarko prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo ir kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Administracija gauna iš kitų valstybės institucijų, įstaigų ir jų valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu – vykdant Administracijai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bei 6 straipsnio 1 dalies e punktu – vykdant Administracijai pavestas funkcijas, teikiant viešąsias paslaugas bei įgyvendinant suteiktus
įgaliojimus.

Teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms.

Administracija gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami asmens duomenys arba būtų sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Administracijos vardu ir pagal jos nurodymus.

Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15-20 straipsniuose nustatyta apimtimi:

(i) Prašyti, kad Administracija leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
(ii) Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
(iii) Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
(iv) Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Be to, papildomai informuojame, kad tuo atveju, kai Administracija tvarko asmens duomenis atlikdama užduotis viešojo intereso labui bei vykdydama jai pavestas funkcijas, turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Galite bet kada gauti šios informacijos kopiją. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite rasti interneto svetainės www.radviliskis.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną, interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-30, 11:46:12