Pasirinkite kalbą

Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus kontaktai

Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius
Eligijus Steponavičius
Vedėjas
(8 422) 69 131, 8131, 8 662 44 880 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų ir socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį; turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, šeimos teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų valdymą, naudojimą ir apsaugą, informacinių sistemų plėtrą, duomenų apsaugą, teisės aktų rengimą, viešuosius pirkimus;
1.4. išmanyti informacines technologijas, turėti plačias ir nuodugnias informatikos srities žinias;
1.5. išmanyti kompiuterinių tinklų diegimą, valdymą ir jų saugumo reikalavimus;
1.6. mokėti rengti atskirų informacinių sistemų, kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
1.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
1.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Skyriaus vedėjo funkcijos yra šios:
2.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir kontroliuoti jų vykdymą, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams bei sutarčių projektų rengimą ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę, organizuoti skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.
2.2. Siekiant užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą, įrašų išrašų išdavimą, civilinės būklės aktų įrašų taisymą, papildymą, keitimą, atkūrimą, panaikinimą ir įtraukimą į apskaitą:
2.2.1. organizuoti ir kontroliuoti prašymų dėl civilinės būklės aktų registravimą, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, ištaisymą, papildymą, pakeitimą, panaikinimą ir nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimą;
2.2.2. tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus ir civilinės būklės aktų įrašų išrašus;
2.2.3. koordinuoti įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą Gyventojų registro tarnybai, siekiant tvarkyti teisės aktais priskirtus registrus ir teikti jiems duomenis;
2.2.4. organizuoti santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas.
2.3. Siekiant užtikrinti viešojo administravimo efektyvumą diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas ir siekiant vykdyti Savivaldybės informacinių technologijų sistemų priežiūrą:
2.3.1. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės informacinių sistemų administravimą ir tvarkymą;
2.3.2. organizuoti ir kontroliuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos bei biuro įrangos diegimą ir priežiūrą;
2.3.3. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų duomenų bazių administravimą ir priežiūrą;
2.3.4. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų apsaugos priemonių įgyvendinimą;
2.3.5. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės svetainės www.radviliskis.lt veiklą bei techninę priežiūrą;
2.3.6. koordinuoti programinės įrangos, reikalingos įstatymais priskirtų registrų tvarkymui ir duomenų teikimui valstybės registrams, priežiūrą bei organizuoti duomenų apsikeitimą su valstybiniais registrais;
2.3.7. dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ir Savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų organizavime;
2.3.8. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos internetinio ryšio mazgų ir vietinių kompiuterių tinklų darbą, saugų nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.3.9. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą informacinių technologijų srityje.
2.4. Siekiant užtikrinti informacijos apie Savivaldybės veiklą teikimo visuomenei procesą bei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje vykdymą:
2.4.1. organizuoti ir koordinuoti objektyvios ir aktualios informacijos apie Savivaldybės ir jos institucijų veiklą paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, socialinėje erdvėje bei žiniasklaidoje;
2.4.2. esant poreikiui organizuoti spaudos konferencijas ir pristatymus, viešas diskusijas, teikiant žiniasklaidai ir gyventojams pranešimus apie įvykius Savivaldybėje;
2.4.3. organizuoti informacijos pateikimą gyventojams krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamųjų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, atsitikus nenumatytiems įvykiams, susijusiems su Savivaldybės veikla ar reikšmingiems rajonui;
2.4.4. organizuoti ir kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymą, siekiant įgyvendinti valstybinės kalbos politiką Savivaldybės teritorijoje.
3. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, suteikti informaciją pagal kompetenciją tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis siekiant užtikrinti vidinę ir išorinę Savivaldybės komunikaciją;
5. konsultuoti Savivaldybės darbuotojus su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais, nagrinėti piliečių prašymus, skundus ir atsakyti į juos, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Sigita Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja (civilinė metrikacija)
(8 422) 69 025, 8025, 8 686 25 693 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. būti pareigingam, gebėti bendrauti, žinoti valstybės tarnautojo etikos reikalavimus.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vedėjo pavaduotojo funkcijos yra šios:
2.1. pavaduoti skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, prižiūrėti, kaip vykdomos skyriaus vedėjo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestos užduotys;
2.2. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą, pakartotinių išrašų, atitinkamų pažymėjimų, pažymų ir kitų dokumentų išdavimą, archyvinių dokumentų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą ir perdavimą Šiaulių apskrities archyvui, tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus, nuorašus, išrašus, kopijas, kontroliuoti, kaip renkama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už pakartotinių civilinės būklės aktų įrašų išrašų išdavimą, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
2.3. organizuoti ir kontroliuoti saugomų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą tiesioginės kreipties būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotoms institucijoms, duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams, siekiant, kad būtų tinkamai tvarkomi teisės aktais priskirti registrai ir jiems teikiami reikiami duomenys;
2.4. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą pasibaigus jų saugojimo terminui, saugoti kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių bei funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;
2.5. užtikrini rengiamų (civilinės būklės aktų registravimo klausimais) savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą teisės aktams, teikti savo pastabas bei pasiūlymus;
2.6. atstovauti teisme pagal Savivaldybės įgaliojimą civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rengti atsiliepimus į ieškinius;
2.7. organizuoti ir vykdyti santuokų (gimimo) iškilmingas registracijas;
2.8. užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
2.9. vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

-
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 125 (8 422) 69 052
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
1.3. būti gerai susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir asmens duomenų teisinę apsaugą;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:
2.1. pildo civilinės būklės aktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Registrų centro, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka;
2.2. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja civilinės būklės aktų įrašus Civilinės būklės aktų įrašų registre, iki nustatytų terminų saugo civilinės būklės aktų įrašų originalus, jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Registrų centrui;
2.3. renka medžiagą ir teikia išvadas, susijusias su civilinės būklės įrašų keitimu, pildymu, dingusių civilinės būklės aktų įrašų atkūrimu asmens, jų atstovų prašymu ar vykdant teismo sprendimą; anuliuoja civilinės būklės įrašus, remiantis teismo sprendimu ar atsiradus pirminiam įrašui;
2.4. sudaro civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo įrašus;
2.5. tikrina civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda įrašą liudijančius išrašus pagal gautą prašymą. Jeigu reikiamo įrašo nėra Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus archyve, išreikalauja jį iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Siunčia įrašus liudijančius išrašus per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas užsienyje gyvenantiems asmenims;
2.6. tarpininkauja dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
2.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija civilinės metrikacijos srityje su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
2.8. registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą;
2.9. vykdo teismų sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo;
2.10. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
2.11. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
2.12. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka;
2.13. dalyvauja santuokos registravimo apeigose, ir atliekant iškilmingų santuokų, jubiliejinių santuokų ceremonijas; rūpinasi jubiliejinių santuokų atributika, esant būtinumui, registruoja santuoką;
2.14. tvarko skyriuje esantį archyvinį fondą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Teisingumo ministro nustatyta tvarka;
2.15. saugo ir tvarko civilinės būklės aktų įrašų knygas nuo 1940 m., pasibaigus saugojimo terminams, perduoda jas Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir surašo perdavimo aktą;
2.16. tvarko Radviliškio rajono savivaldybėje sudarytų civilinės būklės aktų įrašų apskaitą;
2.17. rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų įrišimu ir tinkamu bylos įforminimu; įrašo bylas į apyrašus ir užrašo patvirtintus bylų apskaitos duomenis;
2.18. atsako už Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus dokumentų civilinės metrikacijos srityje registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą;
2.19. spausdina skyriaus darbui reikalingus dokumentus, lydraščius, susirašinėjimui skirtus raštus;
2.20. pasirašo sudarytuose civilinės būklės aktų įrašuose, išvadose klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.21. rengia dokumentus dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo civilinės būklės įrašuose ir teikia išvadas klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.22. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais, kad būtų užtikrintas valstybinės (perduotos savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkcijos vykdymas.

Simona Kaštelianovienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 322 (8 422) 69 054 [email protected]
Eligija Zoltnerienė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 054 -
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros sritį;
1.3. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
1.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
1.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktų (sprendimų, įsakymų, potvarkių, kt.) projektus pagal savo kompetenciją;
1.7. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Atlieka visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą funkciją:
2.1. dalyvauja rengiant Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų ryšių strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2.2. teikia oficialią informaciją visuomenei, žiniasklaidai apie savivaldybės valdžios, administracijos, jos struktūrinių padalinių veiklą, koordinuoja informacijos apie Radviliškio rajono savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklą sklaidą įvairiais žiniasklaidos kanalais;
2.3. koordinuoja oficialios ir aktualios visuomenei informacijos, viešinamos LR įstatymų numatyta tvarka, talpinimą Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose esančiuose oficialiuose Radviliškio rajono savivaldybės profiliuose, pagal poreikį organizuoja spaudos konferencijas;
2.4. seka publikacijas apie rajono Savivaldybės veiklą, apie tai informuoja vadovus, specialistus; pagal poreikį organizuoja atsakymus į žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią klaidingą informaciją bei kritinę medžiagą apie rajono Savivaldybės valdžios, administracijos veiklą, platina Savivaldybės pareiškimus, komentarus, klaidingos informacijos paneigimą; 2.5. rengia Savivaldybės veiklos ataskaitas.
3. Įgyvendina valstybinės kalbos vartojimo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės funkciją:
3.1. kontroliuoja, kaip rajono savivaldybės teritorijoje, rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų Valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, ar jose raštvedyba, finansiniai ir kiti dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar valstybine kalba aptarnaujami gyventojai;
3.2. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
3.3. derina rajono viešųjų užrašų, iškabų, reklamos projektus;
3.4. rūpinasi, kad Radviliškio rajonas savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų lietuvių kalbos normas;
3.5. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;
3.6. kontroliuoja, ar rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
3.7. kontroliuoja, kaip vykdomi rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės mero potvarkiai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;
3.8. užtikrina valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą;
3.9. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus kalbos trūkumus.
4. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Tomas Januševičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 142, 8142, 8 685 71 213 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimo, vystymo, plėtros, autorinių teisių apsaugos reguliavimą, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
1.3. savo darbe vadovautis savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus, administracijos nuostatais, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių; 1.4. gerai išmanyti informacines technologijas;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, susijusią su informacinėmis technologijomis, jų diegimu ir rengti išvadas, gebėti bendrauti;
1.6. žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirtį, mokėti taikyti ir diegti paruoštus programinius produktus;
1.7. mokėti puikiai dirbti kompiuteriu;
1.8. žinoti dokumentų rengimo reikalavimus, turėti minimalių (techninių sąvokų) anglų kalbos žinių.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. taiko, diegia ir profilaktiškai prižiūri jau paruoštus programinius produktus, tiekia pasiūlymus įdiegtų programinių produktų tobulinimui;
2.2. ruošia administracijos kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
2.3. vykdo bendrojo naudojimo duomenų bazių formavimą, jų priežiūrą, aktualizavimą, tvarko jų naudojimą;
2.4. konsultuoja administracijos darbuotojus Savivaldybės informacinės sistemos ir kitų specializuotų informacinių sistemų naudojimo klausimais;
2.5. vykdo kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos techninę priežiūrą bei profilaktiką, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įrangos atnaujinimo bei racionalaus panaudojimo;
2.6. atlieka kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos nesudėtingą remontą, eksploatacinių medžiagų keitimą;
2.7. prižiūri rajono Savivaldybės administracijos ir seniūnijų internetinio ryšio mazgų, laidinio ir bevielio kompiuterių tinklo ir atskirų jo komponentų darbą, saugų vidinių ir nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.8. administruoja Savivaldybės administracijos informacines sistemas, tarnybines stotis, vartotojus;
2.9. įgyvendina administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos priemones, atlieka duomenų archyvavimą, prižiūri duomenų bazių ir kitų duomenų rezervines kopijas;
2.10. atlieka rajono Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą, Skyriui pateiktos informacijos skelbimą ir atnaujinimą;
2.11. prižiūri ir administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą, kitą posėdžių salės garso ir vaizdo įrangą;
2.12. atlieka elektroninių paslaugų, elektroninio parašo naudojimo techninę priežiūrą;
2.13. organizuoja kompiuterių darbo reglamento bei profilaktikos darbus, prižiūri kaip laikomasi kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų saugos ir kitų reikalavimų;
2.14. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-02, 10:18:15