Pasirinkite kalbą

Naujienos

Kviečiame susipažinti su suderintais Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais

2023 m. Sausio 17 d.


Informuojame apie atliktą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinių derinimo procedūrą.

Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-RJ-71-21-193).

Susipažinti su gautomis derinančių institucijų pastabomis ir atliktais Bendrojo plano patikslinimais taip pat galima žemiau pateikiamoje suvestinėje derinančių institucijų pastabų ir atliktų bendrojo plano patikslinimų lentelėje (1 lentelė – Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių patikslinimai, atlikti Bendrojo plano derinimo metu – *.pdf formatas).

Planavimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-448 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa – Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-312 (8.2). Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-RJ-71-21-193.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planuojama teritorija – Radviliškio rajono savivaldybės teritorija. Bendrasis plotas – apie 163 500 ha. 

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų. 

Planavimo organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Aušros a. 10, LT-82196, tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000, el. paštas informacija@radviliskis.lt, interneto svetainė www.radviliskis.lt.

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, kurią sudaro VšĮ Kauno technologijos universitetas ir UAB „Elberta“. Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. asi@ktu.lt).

Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549, el. p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2021 m. III ketv.–2023 m. I ketv.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
 2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
 4. Numatyti savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
 5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
 6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
 7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
 9. Nustatyti prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtros kriterijus, išskirti prioritetines infrastruktūros plėtros teritorijas, įvertinti prioritetinės infrastruktūros plėtros kaštus ir įgyvendinimo etapus.

Planavimo uždaviniai

 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis. 
 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones. 
 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą.
 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 5. Nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas.
 6. Patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius.
 7. Numatyti Radviliškio rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas.
 8. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis.
 9. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą.
 10. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas.
 11. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).
 12. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas.
 13. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys.
 14. Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai.
 15. Išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai.
 16. Įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000.
 17. Žemės gelmių išteklių telkiniai. 
 18. Siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas.
 19. Turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas.
 20. Įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Planavimo organizatoriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-17 13:12:36