Pasirinkite kalbą

Parama verslui

Radviliškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo programa, patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-738 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iš dalies finansuoja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemones.
Kaip tai veikia?

Programa skatina:

 • verslo vystymąsi, jo konkurencingumą, mokslo pažangos diegimą, socialinę atsakomybę;
 • darbo vietų steigimą, verslo struktūrų darbuotojų profesinį mokymą, specialistų kvalifikacijos kėlimą;
 • rajono savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo produktų sklaidą;
 • aktyvesnį verslo dalyvavimą rajono savivaldybės sporto, kultūros, socialinių ir teritorijų tvarkymo problemų sprendime šiais būdais:

6. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

6.1. naujo SVV subjekto įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur. Finansuojama, kai SVV subjektas įsisteigia ne anksčiau kaip prieš vienus metus nuo prašymo pateikimo datos;
6.2. SVV subjektams, parengusiems ir įgyvendinantiems vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiantiems naujas darbo vietas bedarbiams – po 400 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą);
6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 400 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą, jeigu darbo vieta išlaikyta vienus metus ir joje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis yra ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik darbo vietoms, kuriose įdarbinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojai). Finansuojamos darbo vietos, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus nuo prašymo pateikimo datos;
6.4. SVV subjektams, įdarbinusiems 30-55 proc. darbingumo lygio darbuotojus – 400 Eur už kiekvienus tokio darbuotojo darbo metus, jeigu jam mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik įdarbintiems Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams), bet ne daugiau kaip 4 000 Eur;
6.5. pagrindinių priemonių verslui (veiklai) plėsti, išskyrus transporto priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš dalies padengti – iki 10 proc. išlaidų (jei patirtos išlaidos viršija 10 000 Eur) ir iki 20 proc. (jei patirtos išlaidos neviršija 10 000 Eur), bet ne daugiau 2 000 Eur per metus;
6.6. naujo gamybinio pastato statybos ar seno rekonstrukcijos projektavimo išlaidoms kompensuoti – iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;
6.7. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę (pradėjusiam veiklą) pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

Pastaba:
6.5., 6.6.ir 6.7. punktuose numatyta parama skiriama, kai įsigyjamos pagrindinės priemonės ar gamybiniai pastatai bei projektavimo išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus nuo prašymo pateikimo datos. Pagrindinės priemonės turi būti priskiriamos įmonės ilgalaikiam turtui.

6.8. paskolų, išperkamosios nuomos sutarčių, skirtų verslo (veiklos) plėtros programoms įgyvendinti, pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms dengti – 15 proc., bet ne daugiau 1 500 Eur;

Pastaba:
6.8. punkte numatyta parama neskiriama įsigijus transporto priemones.

6.9. savivaldybės organizuojamiems verslininkų seminarams, konferencijoms, išvykoms, parodoms iš dalies finansuoti;
6.10. savivaldybės organizuojamoms profesinėms verslo šventėms iš dalies finansuoti;
6.11. SVV subjektų su savo produkcija dalyvavimo parodose išlaidoms (pagrįstoms dokumentais) iš dalies kompensuoti:

6.11.1. šalies ir užsienio – iki 1 000 Eur;
6.11.2. Šiaulių apskrities – registracijos ir ploto nuomos mokesčiams dengti, bet ne daugiau 500 Eur;

Pastaba:
6.11. punkte parama skiriama, jei SVV subjektas parodoje neprekiavo savo produkcija.

6.12. gaisrų, stichinių nelaimių padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – iki 3 000 Eur;
6.13. verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai (išskyrus banko paskolai) iš kitų fondų parengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – iki 50 proc. patirtų išlaidų už konsultantų ir (ar) ekspertų paslaugas verslo planui, investicijų projektui, paraiškai finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengti, kai paraiška finansinei paramai iš kitų fondų gauti yra pateikta ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
6.14. interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.“

7. Kitų šiame skyriuje nenumatytų formų išlaidos gali būti finansuojamos tik gavus rajono Savivaldybės tarybos pritarimą.

8. Nustatyti, kad per vienus metus įmonei skiriamos paramos dydis pagal visas finansinės paramos formas ir sąlygas negali viršyti 4 000 Eur, išskyrus 6.14 punkte numatytas išmokas.“

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Parama teikiama SVV subjektams, kurie:

 • yra registruoti ir (ar) verslą vysto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
 • nėra įsiskolinę Valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, taip pat nėra bankrutuojantys ar likviduojami;
 • prašoma parama atitinka SVV rėmimo tvarko aprašo III skyriuje nustatytas paramos formas ir sąlygas.
Kaip pasinaudoti priemone?

SVV subjektų prašymai ir kiti finansinei paramai gauti reikalingi dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui (214 kab., tel. (8 422) 69 042; el. paštas agne.grabauskiene@radviliskis.lt; Aušros a. 10, Radviliškis), kuris parengtą ir patikrintą medžiagą teikia rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.

Pareiškėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus atsakingam specialistui pateikia:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą skirti finansinę paramą iš SVV rėmimui skirtų lėšų (forma pridedama);
 • įmonės įstatų kopiją, patvirtintą pareiškėjo;
 • juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. punktą ši pažyma neteikiama);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. punktą ši pažyma neteikiama);
 • esant būtinybei, pareiškėjas pateikia papildomai prašomus dokumentus.


Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-03, 11:37:41