Pasirinkite kalbą

IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
5.2. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
5.3. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, dalykinių laiškų spausdinimo, naudojant tipines formas, taisykles;
5.4. Žinoti Savivaldybės administracijos struktūrą, Savivaldybės administracijos darbuotojų pavardes, adresus, telefonus;
5.5. Žinoti Savivaldybei pavaldžias įstaigas;
5.6. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos sritis;
5.7. Darbo organizavimo tvarką;
5.8. Organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;
5.9. Tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. Atlieka rajono Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą rajono Savivaldybės institucijose, taikant ,,vieno langelio” principą;
6.2. Sutvarko gaunamą, siunčiamą korespondenciją, patikrina, ar ji teisingai įforminta, užregistruoja ir išsiunčia;
6.3. Priima ir perduoda bendraisiais rajono Savivaldybės administracijos kontaktais faksus, telefonų skambučius ir elektroninius laiškus;
6.4. Veda bendruosius administracijos ir Skyriaus dokumentų registrus, bylas ir pagal aktus perduoda darbuotojui, tvarkančiam juos archyviškai;
6.5. Ruošia pagal piliečių prašymus išduodamų dokumentų kopijas ir tvarko jų apskaitą;
6.6. Teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie Savivaldybės veiklą, nukreipti  juos pas reikalingą specialistą;
6.7. Tikrina ar yra užsakyta naujų el. paslaugų per www.epaslaugos.lt portalą ir persiunčia jas vykdyti jau už paslaugos vykdymą atsakingiems asmenims;
6.8. Tvarko PASIS savivaldybės paslaugų aprašymuose;
6.9. Tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų ar įstaigos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
6.10. Saugo ir tinkamai naudoja vyresniajam specialistui patikėtus įstaigos antspaudus;
6.11. Nesant Bendrųjų reikalų skyriaus sekretoriaus (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
6.12. Vykdo kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-07, 16:42:32