Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Dirba su lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).
8. Nustatyta tvarka registruoja parengtus teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) ir kaupia jų archyvą.
9. Rengia specialiuosius architektūros reikalavimus.
10. Rengia medžiagą teritorijų planavimo komisijos posėdžiams, ruošia, registruoja bei kaupia posėdžių protokolus teritorijų planavimo dokumentams tvirtinti.
11. Rengia inicijavimo sutarčių projektus dėl TPD organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
12. Nagrinėja prašymus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (ų) nustatymo ir keitimo ir rengia reikiamus dokumentus.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2016.12.12 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.“ Nr.: D1-878.
14. Priima ir nagrinėja asmenų prašymus, projektus ir prie jų pridedamus dokumentus ir atlieka visas procedūras dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo per informacinę sistemą infostatyba.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
15.3. studijų kryptis – architektūra;
15.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
15.5. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.6. darbo patirtis – architektūros srities patirtis;
15.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-07, 15:59:04