Pasirinkite kalbą

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turintis aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį (ekonominį ar finansinį) išsilavinimą;
6.2. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster;
6.4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasi viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarkyti Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sąnaudų  apskaitas;
7.2. Pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoja  darbuotojams darbo užmokestį bei kitas išmokas, tiksliai apskaičiuoja su darbuotojui išmokamu darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus į biudžetą, socialinio draudimo bei kitus fondus;
7.3. Sudaro ir pateikia valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo fondo skyriui, Statistikos departamentui, Savivaldybės iždui ataskaitas;
7.4. Užtikrina, kad darbo užmokesčio apskaitos operacijos būtų tinkamai įforminamos;
7.5. Sistemoje formuoja ir teikia Savivaldybės iždui mokėjimo paraiškas lėšoms gauti;
7.6. Rengia mokėjimo nurodymus bankui;
7.7. Formuoja ir sutikrina banko sąskaitos pinigų srautus;
7.8. Sudaro sąskaitų registrus, apyvartų žiniaraščius, pasirašo už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrina likučius su Didžiąja knyga;
7.9. Tvarko įstaigos darbuotojų asmens sąskaitas, išduoda pažymas darbuotojams apie priskaičiuotą  ir gautą darbo užmokestį;
7.10. Tikrina Savivaldybės tarybos narių išlaidų, numatytų Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, ataskaitų teisingumą, kiekvieną mėnesį pagal šias ataskaitas rengti paraiškas  Savivaldybės iždui pinigų gavimui, rengia mokėjimo nurodymus Savivaldybės tarybos nario išmokai mokėti; vykdo einamąją kontrolę;
7.11. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
7.12. Suveda metinius Finansinių ataskaitų duomenis į finansų ministerijos konsolidavimo programą VSAKIS;
7.13. Tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių  buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.14. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;  
7.15. Dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.16. Vyriausiajam buhalteriui nuolat teikia informaciją apie atliekamus darbus, vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
7.17. Skyriaus vyresniojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybei priskirtas funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-08, 10:51:07