Pasirinkite kalbą

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėjas.


Centralizuotas vidaus audito skyrius
-
Vedėjas
(8 422) 69 059, 8059
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypčių išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių ir įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti vidaus audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas.
9. Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
11.1 atsako už Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus;
11.2. sudaro strateginius ir metinius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
11.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką ir vadovaudamasis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, parengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metodiką ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
11.4. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
11.5. atlieka Savivaldybės administracijos, jos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
11.6. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui ir padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
11.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, su kitais Savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;
11.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);
11.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių pareiginius nuostatus;
11.10. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę; Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
11.11. iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įvertina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
11.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
11.13. Finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
11.14. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
11.15. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jų prašymu;
11.16. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.
11.17. stebėtojų teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
11.18. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
11.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Centralizuoto vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Valerija Znutienė
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 059, 8059 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, raštvedybos taisykles;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito, audito, finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityse;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis, MS Word,  MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus audito sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:
5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimams,  kitiems teisės aktams;
5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
5.1.4. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;
5.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
5.1.6. lėšų gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
5.1.7. Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
5.1.9. atlieka kompleksinius ir teminius vidaus auditus pagal atskirus skyriaus vedėjo pavedimus;
5.2. siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
5.3. siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas, pateikdamas jose išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų neatitikimo ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
5.4. atlikęs vidaus auditą atsiskaito skyriaus vedėjui;
5.5. teikia viešojo juridinio asmens vadovui informaciją ir konsultaciją planuojant, kuriant ir diegiant vidaus kontrolės sistemos elementus, siekdamas padėti įgyvendinti veiklos tikslus;
5.6. siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą;
5.7. siekdamas vykdyti skyriaus funkcijas ne vidaus audito srityje:
5.7.1. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
5.7.2. veda skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7.3. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir perduoda saugojimui į archyvą;
5.7.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-17, 08:16:09