Pasirinkite kalbą

Investicijų ir turto valdymo skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėjas.


Investicijų ir turto valdymo skyrius
Gintaras Pilypas
Vedėjas
(8 422) 69 138, 8138, 8 686 54 654 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant rajono ir regiono plėtros strategijas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir skyrių bei kontroliuoja priemonių vykdymą.
17. Koordinuoja paraiškų bei projektų rengimą bei teikimą Lietuvos ir Europos Sąjungos programoms, fondams bei įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms.
18. Koordinuoja įvairių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.
19. Dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – investicinių projektų valdymo patirties;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Agnė Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 422) 69 042, 8042 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Teikia ir atsiima reikiamus dokumentus, užsako kadastro darbus, atlieka savivaldybės turto teisinę registraciją valstybės įmonėje registrų centre.
19. Koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi nuosavybės įteisinimą bei šio turto pardavimo, perdavimo ar likvidavimo darbus.
20. Organizuoja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje.
21. Koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis.
22. Atlieka keleivių pavėžėjimo savivaldybės vietiniais maršrutais organizavimo kontrolę.
23. Koordinuoja būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą.
24. Teikia siūlymus peržiūrint veikiančias būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas ir teikia siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir visokeriopo būsto atnaujinimo skatinimo.
25. Vykdo aplinkos ministerijos pavedimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo.
26. Organizuoja rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausą esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus energijos vartojimo pastatuose klausimais.
27. Vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Genovaitė Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 055, 8055, 8 616 42 821 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
9. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja įvairių savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais.
11. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą.
12. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą.
13. Dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių lietuvos ir europos sąjungos fondų paramai gauti.
14. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
15. Dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
16. Tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą.
17. Organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Dalia Vedrickienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 015, 8015 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
10. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
11. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
13. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Organizuoja savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo.
15. Tvarko įvairių radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš europos sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą naudojantis kompiuterine mylobster fvas programa.
16. Pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms.
17. Rengia ir teikia finansų skyriui radviliškio savivaldybės strateginio veiklos plano „rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą“.
18. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą, sudaro detalius apyvartos žiniaraščius.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
20.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Diana Skaburskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 051, 8051, 8 618 56 973 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
12. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
13. Atlieka savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkcijas.
14. Rengia reikiamus dokumentus savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje registrų centre atlikti.
15. Kaupia ir tvarko savivaldybės nekilnojamo turto kadastrinių bylų ir žemės sklypų dokumentus bei tvarko šių dokumentų registrą.
16. Organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus pagal lietuvos respublikos teisės aktų ir savivaldybės tarybos sprendimų nustatytą tvarką.
17. Rengia savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nuomos ir panaudos sutarčių projektus bei sutarčių pakeitimų projektus nustatyta tvarka.
18. Rengia dokumentus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių pratęsimo, nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo.
19. Organizuoja ir vykdo nereikalingu ar netinkamu pripažinto savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus, tvarko su aukcionais susijusius dokumentus.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijas.
22. Atlieka piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimą ir rengia sprendimų priėmimo projektus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
23. Atlieka valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą.

Nijolė Žilvytienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 010, 8010, 8 615 27 894 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
12. Vykdo asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, registravimą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
13. Sudaro, koreguoja ir tikslina sąrašus asmenų, turinčius teisę į valstybės paramą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
15. Atlieka savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą ir rengia dokumentus dėl permokėtų kompensacijų grąžinimo, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybės paramos teikimą būstui įsigyti, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti ir mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas.
17. Organizuoja ir koordinuoja butų pirkimo konkursus savivaldybės butų fondui papildyti, rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą.
18. Analizuoja nuomininkų, įsiskolinusių už savivaldybės butų nuomą ir komunalines paslaugas, skolų susidarymo priežastis ir imasi priemonių joms mažinti.
19. Dalyvauja atliekant savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų metinę inventorizaciją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
21.2. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.3. darbo patirtis – turto privatizavimo patirtis;
21.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Justė Kriuklienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 016, 8016 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
11. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
12. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
13. Organizuoja ir koordinuoja keleivių pavėžėjimą vietiniais maršrutais bei lengvaisiais automobiliais – taksi, išduoda licencijas ir leidimus keleivių pavėžėjimo autobusais ir taksi veiklai vykdyti.
14. Dalyvauja sprendžiant bendrojo lavinimo moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo klausimus.
15. Įgyvendina lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatose numatytus uždavinius – rengia ir prižiūri savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių įgyvendinimą.
16. Teikia pasiūlymus dėl vietinio susisiekimo maršrutų tobulinimo, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o taip pat dėl vežėjų šiuose maršrutuose patiriamų nuostolių kompensavimo.
17. Atlieka šilumos tiekimo organizavimą savivaldybės teritorijoje.
18. Dalyvauja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinime dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, paskaičiavimus išvadoms pagrįsti.
19. Sudaro savivaldybės būsto fonde esančio nekilnojamojo turto atnaujinimo ar remonto darbų sąmatas.
20. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
21. Organizuoja planuojamo parduoti turto ir jiems priskirtų žemės sklypų turto vertinimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
23.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Transporto priemonių pažymėjimai:
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Agnė Ramanauskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 69 139, 8139 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, vykdantis šias funkcijas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonominį ar finansinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Vidaus kontrolės ir vidaus audito, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Lobster teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, kitomis administracijos vidaus darbo tvarkoje naudojamomis kompiuterinėmis programomis.

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Savivaldybės turto apskaitą naudojantis kompiuterine myLOBster FVAS programa;
7.2. apskaito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, pildo ilgalaikio turto perkėlimo , pajamavimo ir nurašymo kaupiamąjį žiniaraštį;
7.3. apskaito finansinį turtą (akcijas), įnašus į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą;
7.4. sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto registrą, pildo šio turto inventorines korteles, skaičiuoja nusidėvėjimą, pildo ataskaitas prie balanso susijusias su ilgalaikiu materialiuoju, nematerialiuoju ir finansiniu  turtu;
7.5. organizuoja Savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.6. rengia inventorizacijos aprašus pagal materialiai atsakingus asmenis ir pateikia juos inventorizacijos komisijai, konsultuoja inventorizacijos komisiją;
7.7. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.8. kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja, kad juose padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti;
7.9. atlieka turto naudojimo einamąją finansinę kontrolę;
7.10. suveda metinių finansinių ataskaitų duomenis į Finansų ministerijos konsolidavimo programą VSAKIS;
7.11. siekdamas užtikrinti dokumentų išsaugojimą, rengia skyriaus bylas perduoti į archyvą;
7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-17, 08:18:36