Pasirinkite kalbą

Švietimo ir sporto skyrius

Švietimo ir sporto skyrius
Laisvūnas Vaičiūnas
Vedėjas
(8 422) 69 040, 8040 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Koordinuoja mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoja vadovus, pedagogus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo.
17. Inicijuoja ir rengia savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto programas.
18. Įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl švietimo, kultūros, sporto  įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.
19. Užtikrina pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vykdymą.
20. Inicijuoja informacijos sklaidą  mokiniams ir jų tėvams, globėjams, visuomenei apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, įgyvendinamas programas. 
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

Judita Steponavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 092, 8092, 8 686 41 995 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
21. Atlieka viešųjų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus formalųjį švietimą papildantį ugdymą) paslaugų planavimo, organizavimo veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas.
22. Koordinuoja bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą ir veiklos kokybės įsivertinimą.
23. Kuruoja Radviliškio lopšelius-darželius, Radviliškio r. Šeduvos lopšelį-darželį ir Baisogalos mokyklą-darželį.
24. Rengia Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą.
25. Kuruoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos, technologijų dalykus.
26. Koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Ateitis“ veiklą.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
28.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
28.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Rasa Plukienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 043, 8043 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
17. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą. 
21. Koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos darbo organizavimą ir vykdymą, vykdo jų priežiūrą.
22. Administruoja duomenų perdavimo sistemą „Keltas“.
23. Rengia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms ir organizacijoms brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos darbo organizavimo ir kitais klausimais.
24. Prižiūri profesinio informavimo, orientavimo (ugdymo karjerai) ir konsultavimo veiklas švietimo įstaigose.
25. Kuruoja Radviliškio Lizdeikos ir Baisogalos gimnazijas, Gražinos pagr. mokyklą, Vaižganto ir V. Kudirkos progimnazijas.
26. Kuruoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų lietuvių k. ir literatūros, lotynų k., istorijos, pilietiškumo pagrindų, filosofijos, politologijos, etninės kultūros ir tikybos ir etikos dalykus.
27. Atlieka viešųjų vidurinio, formaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų planavimo, organizavimo, veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
29.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
29.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
30. Atitikimas kitiems reikalavimams:
30.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

Marija Motiejūnienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 044, 8044 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
23. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
24. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
25. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
26. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
27. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
28. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
29. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
30. Koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų įgyvendinimą Savivaldybėje.
31. Koordinuoja pedagogų kvalifikaciją, bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi pedagogų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
32. Kuruoja pradinį ir specialųjų ugdymą Savivaldybėje; koordinuoja ir konsultuoja mokinių sveikatos skatinimo, smurto-patyčių prevenciją, vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų apskaitą.
33. Prižiūri nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių registrą, analizuoja mokyklos nelankančių mokinių nelankymo priežastis. Atnaujina mokyklos nelankančių mokinių duomenų bazę.
34. Koordinuoja Centro Dienos užimtumo skyriaus ir Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą. Atlieka Radviliškio r. Šeduvos ir Sidabravo gimnazijų, Alksniupių pagr. mokyklos veiklos priežiūrą.
35. Kuruoja geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos bendrųjų programų dalykus. Koordinuoja mokinių savivaldos institucijų ir pailgintos dienos grupių veiklą švietimo įstaigose.
36. Organizuoja Savivaldybės vaiko gerovės komisijos veiklą.
37. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

38. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
38.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
38.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
38.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
38.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Rimas Špakauskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 149, 8119 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
22. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
23. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
24. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
25. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
27. Tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato švietimo įstaigų ir sporto organizacijų veiklos pokyčius.
28. Skatina rajono sporto ir švietimo įstaigas rengti sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir sporto programas, projektus ir teikti juos įvairiems fondams.
29. Koordinuoja rajono sporto trenerių atestaciją.
30. Analizuoja civilinės saugos, žmogaus saugos, saugaus eismo, kūno kultūros ir šokio, dailės, muzikos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitiktį pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios pr.
31. Išduoda neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio išsilavinimo, brandos atestatų, brandos atestatų priedų ir kitus išsilavinimo pažymėjimų blankus, tvarko atestatų išdavimo-priėmimo duomenis Mokinių registre ir kt.
32. Koordinuoja brandos egzaminų vykdymą savivaldybės teritorijoje, užtikrindamas sėkmingą jų vyksmą.
33. Koordinuoja Radviliškio plaukimo baseino, Švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyriaus veiklą, atlieka Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, dailės ir muzikos mokyklų stebėseną.
34. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
35.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
35.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Ieva Ražinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 047, 8047 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, sporto bei švietimo ir mokslo sistemą, švietimo įstaigų veiklą;
5.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
5.6. gebėti taikyti teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

IV.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. analizuoja Radviliškio rajono savivaldybės pavaldumo mokyklų švietimo būklę ir pokyčius Savivaldybės švietimo stebėsenos lygmeniu;
6.2. prižiūri rajono daugiafunkcių centrų veiklą;
6.4. koordinuoja rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją mokyklose ir konsultuoja pedagogus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos klausimais;
6.5. koordinuoja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimą rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.6. koordinuoja ankstyvojo užsienio kalbų mokymo klausimus rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų socializacijos programų, gabių ir talentingų vaikų ugdymo, pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitų projektų įgyvendinimą, konsultuoja ir teikia pagalbą projektų rengimo, jų vykdymo ir dokumentų tvarkymo klausimais;
6.8. analizuoja ir vertina užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimą bendrosioms ugdymo programoms;
6.9. teikia konsultacijas užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokytojams, mokyklų vadovams;
6.10. prižiūri savivaldybės antikorupcinės programos įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
6.11. analizuoja, kaip organizuojamas pedagoginis tėvų švietimas bendrojo ugdymo mokyklose, konsultuoja švietimo įstaigų vadovus pedagoginio tėvų švietimo klausimais;
6.12. analizuoja klasių auklėtojų veiklą, teikia konsultacijas dėl klasių auklėtojų darbo mokyklų vadovams bei klasių auklėtojams;
6.13. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir Skyriaus specialistus dėl reikalavimų Savivaldybės mokyklų nuostatams įgyvendinimo. Skyriaus specialistų išanalizuotus kuruojamų mokyklų nuostatus teikia Skyriaus vedėjui;
6.14. vykdo mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, literatūra ir mokymo priemonėmis tvarkos priežiūrą ir rengia dokumentus, susijusius  su šia veikla;
6.15. rengia mėnesinius Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių planų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.16. rengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, Tarybos sprendimų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.17. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl švietimo įstaigų vadovų bei pedagogų, kultūros ir sporto darbuotojų apdovanojimo;
6.18. teikia Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įstaigų pateiktą informaciją Savivaldybės internetiniam puslapiui;
6.19. profesionaliai atsiliepia į telefono skambučius, pagal kompetenciją suteikia reikiamą informaciją arba peradresuoja skambučius tuos klausimus sprendžiantiems darbuotojams;
6.20. vykdo Skyriaus darbuotojams nukreiptų, adresuotų dokumentų vykdymo kontrolę; informuoja Skyriaus vedėją apie gautą korespondenciją, atkreipia dėmesį į skubias žinutes ir faksogramas, surenka parengtus pasirašyti dokumentus;
6.21. pagal savo kompetenciją rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus, vadovaudamasis Raštvedybos taisyklėmis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.22. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka archyvuoja Skyriaus dokumentus ir tvarkingus juos perduoda Savivaldybės archyvui toliau saugoti;
6.23.  kontroliuoja Skyriaus antspaudų ir spaudų panaudojimą pagal paskirtį ir saugojimą;
6.25. užsako Mokytojo atestacijos pažymėjimų blankus ir išduoda juos pagal prašymus mokyklų vadovams;
6.26. rengia ataskaitas apie Mokytojų ir kvalifikacijos pažymėjimų blankų panaudojimą ir teikia Nacionalinei Švietimo agentūrai;
6.27. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Lijana Lebedžinskienė
Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
(8 422) 69 009, 8009, 8 696 74 360 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
23. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
24. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
25. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
26. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
27. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
28. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
29. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams efektyvesnio organizavimo.
30. Priima ir nagrinėja Vaiko tėvų, institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą.
31. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
33. Teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo.
34. Atlieka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatytas funkcijas, vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui priskirtas teises, pareigas ir įgaliojimus.
35. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
36.3. studijų kryptis – teisė;
36.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
36.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;
36.6. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;
36.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Auksė Vizbarienė
Ekonomistė
(8 422) 69 039, 8039 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, finansavimo tvarką, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
3.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Analizuoja švietimo įstaigų ugdymo planų atitikimą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendriesiems ugdymo planams ir pedagoginių darbuotojų darbo krūvius.
5. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinius sąrašus.
6. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginius ir nepedagoginius etatus (pareigybes) ir jų tikslingumą.
7. Vykdo švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų poreikio ir naudojimo analizę.
8. Parengia švietimo įstaigų klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių bei mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkį klasėse (grupėse), vaikų ir mokinių skaičiaus sąrašą;
9. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ateinantiems biudžetiniams metams, mokinių skaičių fiksuotą pagal ugdymo įstaigų einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokinių registro duomenis.
10 Teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.
11. Konsultuoja švietimo įstaigų vadovus klasių komplektavimo, etatų įvedimo, darbo užmokesčio ir kitais finansiniais klausimais.
12. Rengia informaciją Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kt.  
13. Koordinuoja rajono savivaldybės Pedagogų registro (toliau – PR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų pedagogų registro administratoriams.
14. Koordinuoja rajono savivaldybės Mokinių registro (toliau – MR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų mokinių registro administratoriams.
15. Koordinuoja rajono savivaldybės ŠMIR (toliau – Švietimo ir mokslo institucijų registras) tvarkymą.
16. Koordinuoja rajono savivaldybės Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau –ŠVIS) ataskaitas (1 mokykla, 2 mokykla, 3 mokykla, 3ES mokyklas, 3D mokykla, 3I mokykla, ŠV-03, 4 mokykla, NVŠ lėšos), teikia pagalbą švietimo įstaigų ŠVIS ataskaitų tvarkytojams,  formuoja rajono savivaldybės statistines ataskaitas ir teikia Švietimo informacinių technologijų centrui.
17. Koordinuoja rajono savivaldybės Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPPR ) tvarkymą.
18. Pildo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
19. Vadovaudamasis mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, skirsto mokinio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms.
20. Skaičiuoja mokinio krepšelio lėšas, skirtas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti.
21. Skirsto mokinio krepšelio lėšas už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.
22. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo, kultūros ir sporto programoms įgyvendinti.
23. Ruošia mero potvarkius Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo klausimais.
24. Vykdo supaprastintų viešųjų darbų organizavimą perkant prekes, paslaugas ar darbus reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti.
25. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:38:54