Pasirinkite kalbą

Finansų skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėja.


Finansų skyrius
Rita Chlebauskienė
Vedėja
(8 422) 69 020, 8020, 8 610 20 850 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese.
15. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese.
16. Kontroliuoja savivaldybės skolinimosi limitų laikymąsi, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus skolinimosi klausimais.
17. Analizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus lėšų poreikius valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programai įgyvendinti.
18. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą.
19. Prognozuoja biudžeto pajamų plano vykdymą ir, vadovaudamasis šia prognoze, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl asignavimų valdytojų finansavimo.
20. Koordinuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą ir apskaitą, užtikrindamas tinkamą šio mokesčio planavimą ir vykdymą.
21. Teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.
22. Analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų suteikimo bei kitais klausimais ir, vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, ruošia atsakymus bei Savivaldybės tarybos sprendimų projektus tais klausimais.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Lina Baškevičienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 422) 69 048, 8048 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Užtikrina žemės nuomos sutarčių, nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojų ir jų adresų, duomenų apie valstybinės žemės sklypus ir jų panaudojimą administravimą (registravimą, tikslinimą ir peržiūrą).
15. Analizuoja, susistemina rajono asignavimų valdytojų pateiktas einamųjų metų sąmatas pagal programas.
16. Ruošia reikalingus duomenis pagal asignavimo valdytojus ir programas rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymui.
17. Atlieka (kiekvieną ketvirtį) mokėtinų ir gautinų sumų analizę ir pateikia suvestinę formą Finansų ministerijai.
18. Dalyvauja komisijų, į kurias yra įtrauktas, darbe; rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl lėšų pervedimo asignavimo valdytojams.
19. Esant būtinumui pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą – karjeros valstybės tarnautoją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Saulius Špakavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 135, 8135 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ekonomikos, buhalterinės apskaitos arba informacinių technologijų sričių išsilavinimą.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, sritis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme vyriausiajam specialistui pavestomis vykdyti funkcijomis.
8. Būti susipažinusiam su naujaisiais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS), išmanyti buhalterinę apskaitą, finansų sritį. Apskaitą tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.
9. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

II. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Vykdyti funkcijas, susijusias su viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimu Radviliškio rajono savivaldybėje.
13. Pagal kompetenciją konsultuoti Radviliškio rajono savivaldybės asignavimų valdytojus, teikti jiems metodinę pagalbą, padėti paruošti atitinkamus apskaitos dokumentus, susijusius su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS).
14. Koordinuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintų standartų (VSAFAS) diegimą Savivaldybėje, standartų pritaikymą buhalterinės apskaitos informacinei sistemai ir programai.
15. Pateikti ir patvirtinti Savivaldybės administracijos konsolidavimo metodikoje nustatytus finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
16. Paruošti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS;
17 .Vykdyti Savivaldybės administracijos nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apskaitą (remiantis apskaitos dokumentais ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimas, grupavimas);
18. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje.
19. Vykdyti kitus, su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Romualda Kutrienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 048, 8048 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
12. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
16. Analizuoja perduotoms savivaldybėms (deleguotoms) funkcijoms skirtų lėšų panaudojimą, sudaro ir teikia ketvirtines ir metines atskaitomybės formas ministerijoms.
17. Organizuoja ir analizuoja švietimo įstaigų moksleivio krepšelio, neformaliojo švietimo ir kitų lėšų panaudojimą, teikia atskaitomybės formas Švietimo ir mokslo ministerijai.
18. Organizuoja ir analizuoja finansuojančių institucijų pagal finansavimo sutartis skiriamų valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, apskaitą, kontrolę ir teikti ataskaitas.
19. Organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų tvarkymą, nuomos mokesčio apskaitą, ataskaitų, suvestinių formavimą, mokestinių prievolių formavimą, jų apskaitą.
20. Organizuoja ir tvarko darbo dokumentų archyvą.
21. Prireikus pavaduoja specialistą valstybinės žemės nuomos apskaičiavimo klausimais ir dirba su žemės nuomos mokesčio programa bei atlieka kitas jo pareigas.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-17, 08:16:55