Pasirinkite kalbą

Viešųjų pirkimų skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėjo pavaduotoja.


Viešųjų pirkimų skyrius
Danguolė Laurinaitienė
Vedėja
Kabineto numeris - 127 (8 422) 69 022, 8 614 94 125 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja atliekant Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
15. Užtikrina, kad būtų organizuojamos Savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros.
16. Organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą skyriaus kompetencijos klausimais, nagrinėja juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda nagrinėti savivaldybės administracijos padaliniams pagal kompetenciją.
17. Užtikrina, kad finansinių metų pradžioje, remiantis savivaldybės administracijos padalinių viešųjų pirkimų planais, būtų parengtas savivaldybės administracijos bendras viešųjų pirkimų planas, šį planą derina su savivaldybės administracijos direktoriumi.
18. Organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitų, ataskaitų apie sudarytas ir įvykdytas sutartis bei metinių viešųjų pirkimų ataskaitų rengimą ir pateikimą.
20. Organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus viešą paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.).
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Gintarė Jarulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris -127 (8 422) 69 134 [email protected]
Vaidutė Štankelytė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 022, 8022 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
6. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
7. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
14. Siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

-
Vyriausiasis specialistas
Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:41:01