Pasirinkite kalbą

Statybos ir viešosios tvarkos skyrius

Statybos ir viešosios tvarkos skyrius
Gintautas Vičas
Vedėjas
(8 422) 69 144, 8144, 8 610 01 012 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Kontroliuoja ir užtikrina statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių ir su joms priklausančių statinių: tiltų, vandens pralaidų, laiptų, atramos sienelių, lietaus nuotėkų tinklų, projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, remontą, priežiūrą.
19. Kontroliuoja ir užtikrina kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti, atlieka šių statybos darbų techninę priežiūrą.
20. Kontroliuoja statinių projektų rengimą ir jų teikimą tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
21. Derina projektinius pasiūlymus, techninius projektus projektuojant statinius, inžinerinius tinklus ir kitus įrenginius.
22. Atstovauja savivaldybei statinių ir inžinerinių tinklų priėmimo naudoti komisijose.
23. Teikia siūlymus, dalyvauja įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros savivaldybės teritorijoje plėtros planus.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai; 
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).
27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
27.1. statybos techninės priežiūros.

Viktoras Šmitas
Vedėjo pavaduotojas
(8 422) 69 146, 8116 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Organizuoja savivaldybėje esančių nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymą, sudaro jų sąrašą.
19. Organizuoja savivaldybėje esančių apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto objektų nustatymą, sudaro jų sąrašus.
20. Vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras.
21. Inicijuoja radviliškio rajono teritorijoje ant valstybinės žemės stovinčių, savavališkai atvežtų ir pastatytų, įrengtų ar nebaigtų įrengti kilnojamų daiktų ar objektų, kurie neturi pamatų, yra avarinės būklės ar kelia pavojų pašalinimo procedūras.
22. Kontroliuoja savivaldybės objektuose vykdomų darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad atliekami darbai atitiktų reikalavimus.
23. Vykdo pagal sutartis atliktiems statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Klaudijus Maminskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 014, 8014, 8 618 58 254 [email protected]
Robertas Eigminas
Vyriausiasis specialistas (savivaldybės objektų techninė priežiūra)
(8 422) 69 146, 8116 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rengia projektavimo užduotis, privalomuosius statinio statybos, rekonstrukcijos ar remonto projekto rengimo dokumentus statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
8. Tikrina parengto techninio projekto sudėtį, apimtis ir detalumą, kad jis būtų pakankamas projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio rangovui parinkti, statybos leidimui gauti ir darbo projektui parengti.
9. Organizuoja statinių projektų rengimą ir teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
10. Organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą.
11. Sudaro savivaldybei priklausančių statinių remonto preliminarias sąmatas bei siūlo sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei finansavimą.
12. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti statinio pripažinimą naudoti.
13. Teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą es struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais.
14. Planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
16.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
16.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.5. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
17. Transporto priemonių pažymėjimai:
17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).
18. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
18.1. statybos techninės priežiūros.

Erlandas Pranys
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 057, 8057 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais.
15. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką (viešosios rimties trikdymo pažeidimai, alkoholinių gėrimų gėrimo viešose vietose, rūkymo bendrojo naudojimo patalpose pažeidimai, Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimai ir kt.).
16. Koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą.
17. Teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų, nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais.
18. Organizuoja ir vykdo reidus, prevencines priemones, akcijas, patikrinimus, administracinės teisės pažeidimams išaiškinti.
19. Dalyvauja komisijų ir kitų darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
20. Renka informaciją ir duomenis skyriaus veiklos ataskaitai parengti pagal priskirtą kompetenciją.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Žydrūnas Stirbys
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 057, 8057 [email protected]
Vytautas Varanavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 014, 8014, 8 600 68 044 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Pagal kompetenciją planuoja lėšų poreikį skyriaus uždaviniams vykdyti ir kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
8. Rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
9. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal priskirtą kompetenciją.
10. Analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo.
11. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybė tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
12. Rengia Radviliškio rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimų protokolus, juos archyvuoja ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus.
15. Koordinuoja ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklą.
16. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje: komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą ir kontrolę.
17. Organizuoja ir administruoja Radviliškio rajono atliekų tvarkymo planų, programų, taisyklių, reglamentų ir kitų teisinių aktų bei jų pakeitimų, užtikrinančių tinkamą atliekų tvarkymą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, rengimą.
18. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo organizavimą ir kontrolę; sąvartynų eksploatavimo kontrolę; teikia pasiūlymus šioms veikloms gerinti.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:39:05