Pasirinkite kalbą
Specialistai
Irmina Ruškienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 312 (8 422) 69 034, 8 620 45 576 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos studijų krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
2.3. žinoti ir išmanyti:
2.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
2.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
2.4.  Gebėti:
2.4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis  (MS Office programomis,  interneto naršykle  (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
2.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
2.4.3. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;
2.6 turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Darbuotojas, siekdamas įgyvendinti jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
3.1. apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;
3.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
3.3. organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;
3.4. rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
3.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;
3.6. atlieka kitas funkcijas nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakyme Nr. V-1299 „Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nurodytas funkcijas;
3.7. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais, koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;
3.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytas funkcijas;
3.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; teikia informaciją Bendrųjų reikalų skyriui kai pildomas vyriausiojo specialisto darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
3.10. organizuoja Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
3.11. pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
3.12. siekdamas sudrausminti pažeidėjus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
3.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Raminta Laurutienė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
Rimvydas Aleknavičius
Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
(8 422) 69 018, 8018, 8 620 33 786 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Koordinuoja ir konsultuoja Radviliškio rajono kaimo bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą, vadovauja organizuojant finansinės paramos teikimo konkursus jaunimui ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.
8. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.
9. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą.
10. Teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
11. Koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas.
12. Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
13.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.3. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
13.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba – a vokiečių arba prancūzų ir anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
15. Transporto priemonių pažymėjimai:
15.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:40:34