Pasirinkite kalbą

Žemės ūkio skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėja.


Žemės ūkio skyrius
Alfredas Juozapavičius
Vedėjas
(8 422) 69 145, 8145, 8 614 08 715 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias specialiosios veiklos srities – valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos funkcijas:
7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, bendradarbiavimo sutarčių ir kitų teisės aktų, susijusių su kaimo plėtra, žemės ūkiu ir melioracija, įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
7.2. organizuoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių administravimą;
7.3. organizuoja Nacionalinės kaimo rėmimo programos priemonių administravimą;
7.4. organizuoja ūkininkų ūkių registro  priemonių administravimą;
7.5. organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą;
7.6. organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priemonių administravimą;
7.7. organizuoja tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius mokėjimo priemonių administravimą;
7.8. organizuoja pieno gamybos kvotų sistemos priemonių administravimą;
7.9. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros priemonių administravimą;
7.10. organizuoja valstybei nuosavybes teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą (patikėjimo teise) ir naudojimą:
7.10.1. organizuoja melioracijos darbų programų projektų rengimą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti, pagal kompetenciją, atlieka darbų užsakovo funkcijas, atliekamų darbų techninės-sąmatinės dokumentacijos rengimą;
7.10.2. organizuoja  melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos ir tolimesnės priežiūros darbų, techninių projektų užduočių, projektavimo sąlygų sąvadų rengimą, pagal kompetenciją juos tvirtina;
7.10.3. organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, pastatytų statinių pripažinimą juos tinkamais naudotis, techninių sąlygų infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti išdavimą, projektų priešprojektinių pasiūlymų ir kitos techninės dokumentacijos derinimą;
7.10.4. organizuoja melioracijos statinių statybai leidimų išdavimą;
7.10.5. organizuoja dokumentų ruošimą dėl žemės ūkio paskirties  hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
7.10.6. organizuoja melioracijos statinių būklės vertinimą, ruošia sprendimų projektus dėl melioracijos statinių nurašymo ar pripažinimo netinkamais naudoti;
7.10.7. organizuoja potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių eksploatavimą, hidrometrinius matavimus;
7.10.8. organizuoja melioracijos geoinformacinės sistemos palaikymą, melioracijos statinių apskaitą, kadastro duomenų ruošimą ir informacijos pateikimą Valstybiniam žemės fondui apie panaudotas lėšas melioracijai, organizuoja analoginės planinės medžiagos archyvavimą skaitmeninėje bazėje;
7.10.9. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos  įrenginių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos įrenginių priežiūros klausimais;
7.10.10. teikia rekomendacijas melioracijos įmonių ir specialistų atestacijos institucijoms;
7.10.11. dalyvauja parenkant netinkamų žemių plotus miškams įveisti, teikia išvadas dėl miškų įveisimo sausintose žemėse;
7.10.12. konsultuoja melioruotų žemių savininkus, naudotojus apie skiriamą valstybės paramą  ir  pasinaudojimo ja galimybėmis;
7.11. organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą;
7.12 . atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123, 172-19, 172-21, 172-26, 110-1 ATPK straipsnius);
7.13. organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.14.   koordinuoja žemdirbių švietimo ir konsultavimo klausimus;
7.15. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7.16. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų atstovavimą rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių  įgyvendinimu;
7.18. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.19. metodiškai vadovauja seniūnijų darbuotojams, vykdantiems žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas;
7.20. organizuoja lėšų planavimą funkcijoms atlikti;
7.21. organizuoja darbų, paslaugų ar prekių viešuosius pirkimus Skyriuje pagal kompetenciją;
7.22. organizuoja sutarčių projektų rengimą su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.23. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas;
7.24. teikia informaciją apie skyriaus veiklą;
7.25. organizuoja  Skyriaus  archyvinės dokumentacijos tvarkymą;
7.26. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus  kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių  darbe;
7.28. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse;
7.29. vertina skyriaus valstybės  tarnautojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.30. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo.

Remigijus Jankus
Vedėjo pavaduotojas
(8 422) 69 141, 8141, 8 698 56 794 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Offise“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina savivaldybei  valstybės deleguotas žemės ūkio srities funkcijas, kaimo plėtros programas.
7.2. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą;
7.3. atlieka registro kompiuterinės duomenų bazės tvarkymą;
7.4. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio technikos mašinų ir jų priekabų ar puspriekabių technines apžiūras;
7.5. dalyvauja traktorininkų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo komisijos darbe;
7.6. teikia informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką;     
7.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, metinius darbų planus, darbo veiklos ataskaitas;
7.8. dalyvauja komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
7.9. atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius);
7.10. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.11. organizuoja artojų varžybas, žemdirbių šventes ir kitus žemdirbiams skirtus renginius. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.12. nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus skyriaus vedėjo pavaduotojo kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių problemoms išspręsti;
7.13. dalyvauja projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procese;
7.14. užtikrina tinkamą veiklos srities dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
7.15. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
7.16. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo;
7.17. nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

Aušra Bložienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 140, 8140 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti technologijos mokslų studijų srities  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Atlieka ūkininkų ūkių registrą ir duomenų bazės pirminį tvarkymą.
13. Kontroliuoja rajone esančių, žemės ūkio produkciją superkančių, įmonių atsiskaitymų už supirktą produkciją, eigą.
14. Analizuoja žemės ūkio produkcijos rinką, jos pokyčius.
15. Vykdo žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimo darbus:
15.1. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus paramos žemės ūkiui klausimais;
15.2. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas paramai gauti;
15.3. atlieka pirminę duomenų patikrą, įveda paraiškose pateiktus duomenis į duomenų bazę bei perduoda paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
15.4. užtikrina  kitų duomenų bazių, susijusių su žemės ūkio integruota administravimo ir kontrolės sistema, pirminio tvarkymo funkcijas;
15.5. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo ir kontrolės  procedūras atskiru skyriaus vedėjo pavedimu;
15.6. atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, ir su registro tvarkymu susijusius darbus.
16. Dalyvauja komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
17. Koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose.
18. Koordinuoja žemdirbių švietimo ir mokymo klausimus.
19. Nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
20. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Vilma Urbonienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 143, 8143 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Užtikrinti žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimą.
13. Pildyti pieno gamybos deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį, pagal   pieno gamintojų pateiktus duomenis arba apskaitos žurnalus. Suvesti duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), atspausdinti deklaracijas.
14. Informuoti ūkinių gyvūnų laikytojus pagal jų paklausimus, apie priskirtas specialiąsias išmokas.
15. Konsultuoti ūkinių gyvūnų laikytojus išmokų mokėjimo klausimais.
16. Padėti parašyti prašymus ūkininkams išmokoms gauti.
17. Priimti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokos kompensavimu paraiškas, formuoti bylas, jas įvertinti, paskaičiuoti kompensuojamą draudimo įmokos sumą, informuoti pareiškėją, suvesti duomenis į  ZUMIS sistemą, teikti ataskaitas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
18. Atlikti žemės ūkio subjektams bankų išduotų kreditų apskaitą, palūkanų kompensavimą.
19. Registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.
20. Sutikrinti ir suvesti į Konkurencijos tarnybos informacinę sistemą ūkinių gyvūnų laikytojų duomenis, gavusius Valstybės nereikšmingą  (De minimus) pagalbą.
21. Rengti skyriaus dokumentacijos planus ir sudaryti bylas pagal nustatytus dokumentacijos plano indeksus.
22. Ruošti skyriaus dokumentų bylas ir perduoti jas į archyvą.
23. Pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
24. Teikti išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką, administruoti  afrikinio kiaulių maro paramos programos priemones.
25. Koordinuoti žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų, atstovaujančių rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose, veiklą, susijusią su dalyvavimu minėtuose renginiuose.
26. Nustatyta tvarka rengti informaciją ir ataskaitas.
27. Dalyvauti komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
28. Rengti pagal kompetenciją Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
29. Vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Dinas Urbonavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 137, 8137, 8 695 66 440 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinių technologijos mokslo studijų srities inžinerijos krypties vandens inžinerijos programų išsilavinimą.
6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir jį lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais, žemės įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir  ES fondų teikiamą paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.
6.3. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis.
6.4. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia rajone esančių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos  darbų, finansuojamų valstybės, savivaldybės  biudžetų ir ES fondų lėšomis, metines programas ir investicinius projektus.
8.2. vertina melioracijos įrenginių būklę, nustato gedimų pobūdį ir reikalingų atlikti darbų apimtis, naudojant sąmatų skaičiavimo programą, sudaro priežiūros, remonto darbų sąmatas.
8.3. rengia melioracijos tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, esant teigiamoms ekspertizės išvadoms.
8.4. vykdo arba organizuoja melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtuose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja melioracijos statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą.
8.5. kontroliuoja kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kur įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos, kaip saugomi kiti melioracijos statiniai.
8.6.kontroliuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės nuomininkus kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų melioruotoje žemėje ar prižiūrint  melioracijos statinius.
8.7. vykdo hidrotechninių statinių priežiūrą pagal parengtas tipines tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles, atlieka potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimą.    
8.8. tikslina melioracijos statinių apskaitos duomenis apie sausinamas ir drėkinamas žemes, neefektyviai veikiančių sistemų ir jų įrenginių plotą, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl melioracijos statinių nurašymo, dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, dėl kitų ūkinių subjektų planuojamos ūkinės-komercinės veiklos, ruošia statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.
8.9. atlieka tiltų priežiūrą pagal parengtas ir patvirtintas taisykles, vykdo stebėjimus, įvertina šių statinių būklę.
8.10. rengia medžiagą viešiesiems pirkimams ir dalyvauja vykdomų melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursų komisijų darbe.
8.11. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statinių eksploatavimui, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus susijusius su statiniais.
8.12. bendradarbiauja su atitinkamų institucijų atstovais atliekant valstybinę statinių priežiūrą,  žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje.
8.13. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu melioracijos srityje.
8.14. dalyvauja, atstovaujant Skyrių, parodose, mugėse, šventėse ir kituose renginiuose.
8.15. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui komisijos darbe.
8.16. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra, remontu, rekonstrukcija ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.
8.17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų ar ligos laikotarpiu.
8.18. nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
8.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos uždaviniai.

Valentina Grinienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 112, 8122, 8 687 16 011 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. rengia sanitarijos ir higienos taisyklių projektus, organizuoja patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę, vykdo švaros ir tvarkos viešose vietose laikymosi kontrolę;organizuoja ir vykdo gyvūnų (kačių, šunų ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę.
17. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą Savivaldybės padaliniams aplinkos apsaugos klausimais.
18. atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo.
19. kontroliuoja ir koordinuoja kraštovaizdžio, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo klausimus; tikrina ar specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
20. nustato lėšų skyrimo tvarką, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, vykdo kontrolę.
21. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų tvarkymo darbams; rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jos įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos lėšų naudojimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba); arba:
23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
24. Transporto priemonių pažymėjimai
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

-
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 137, 8137, 8 662 45 595
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinių technologijos mokslo studijų srities inžinerijos krypties vandens inžinerijos programų išsilavinimą.
6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir jį lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais, žemės įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir  ES fondų teikiamą paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.
6.3. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis.
6.4. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia rajone esančių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos  darbų, finansuojamų valstybės, savivaldybės  biudžetų ir ES fondų lėšomis, metines programas ir investicinius projektus.
8.2. vertina melioracijos įrenginių būklę, nustato gedimų pobūdį ir reikalingų atlikti darbų apimtis, naudojant sąmatų skaičiavimo programą, sudaro priežiūros, remonto darbų sąmatas.
8.3. rengia melioracijos tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, esant teigiamoms ekspertizės išvadoms.
8.4. vykdo arba organizuoja melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtuose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja melioracijos statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą.
8.5. kontroliuoja kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kur įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos, kaip saugomi kiti melioracijos statiniai.
8.6.kontroliuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės nuomininkus kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų melioruotoje žemėje ar prižiūrint  melioracijos statinius.
8.7. vykdo hidrotechninių statinių priežiūrą pagal parengtas tipines tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles, atlieka potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimą.    
8.8. tikslina melioracijos statinių apskaitos duomenis apie sausinamas ir drėkinamas žemes, neefektyviai veikiančių sistemų ir jų įrenginių plotą, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl melioracijos statinių nurašymo, dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, dėl kitų ūkinių subjektų planuojamos ūkinės-komercinės veiklos, ruošia statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.
8.9. atlieka tiltų priežiūrą pagal parengtas ir patvirtintas taisykles, vykdo stebėjimus, įvertina šių statinių būklę.
8.10. rengia medžiagą viešiesiems pirkimams ir dalyvauja vykdomų melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursų komisijų darbe.
8.11. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statinių eksploatavimui, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus susijusius su statiniais.
8.12. bendradarbiauja su atitinkamų institucijų atstovais atliekant valstybinę statinių priežiūrą,  žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje.
8.13. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu melioracijos srityje.
8.14. dalyvauja, atstovaujant Skyrių, parodose, mugėse, šventėse ir kituose renginiuose.
8.15. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui komisijos darbe.
8.16. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra, remontu, rekonstrukcija ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.
8.17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų ar ligos laikotarpiu.
8.18. nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
8.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos uždaviniai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:40:34