Pasirinkite kalbą

Juridinis skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėjas.


Juridinis skyrius
Arnoldas Matuzevičius
Vedėjas
(8 422) 69 006, 8006, 8 612 68 398 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam ir nukentėjusiam asmeniui su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų.
17. Ruošia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos.
18. Dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo, planavimo bei koregavimo procese.
19. Vairuoja Skyriui priskirtą tarnybinį transportą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – teisės srityje;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Romualda Baginienė
Sekretorė
(8 422) 69 005, 8005, 8 616 51 622 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
3.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
3.5. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, dalykinių laiškų spausdinimo, naudojant tipines formas, taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas atliekantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.  atlieka technines funkcijas, užtikrindamas darbo organizavimą Savivaldybės direktoriaus ir jo pavaduotojo  priimamajame ir aptarnaudamas Savivaldybės įstaigos vadovų, Juridinio skyriaus darbą:
4.2. surenka reikiamą vadovams (jų pavedimu) informaciją iš Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių ar kt. vykdytojų;
4.3. pagal poreikį informuoja administracijos direktorių (pavaduotoją), skyriaus vedėją apie gautus pranešimus;
4.4. primena direktoriui, jo pavaduotojui, skyriaus vedėjui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
4.5. pagal poreikį organizuoja vadovų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
4.6. pagal poreikį registruoja lankytojus, paskiria jiems pokalbio laiką su direktoriumi, jo pavaduotoju, skyriaus vedėju;
4.7. organizuoja direktoriaus, jo pavaduotojo telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, operatyviai sujungia su vidiniais ir išoriniais abonentais;
4.8. informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
4.9. prižiūri, kad vadovų darbo vietoje būtų visų reikiamų kanceliarinių, organizacinės technikos priemonių, sukuria palankias sąlygas efektyviam vadovų darbui;
4.10. priima dokumentus direktoriui, jo pavaduotojui pasirašyti.
5. Atlieka technines funkcijas, užtikrindamas Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų darbo organizavimą ir aptarnavimą:
5.1. pagal poreikį organizuoja Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
5.2. rengia ir protokoluoja Savivaldybės tarybos ir Kolegijos posėdžius bei organizuoja ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius;
5.3. registruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbo grupių, komisijų posėdžių protokolus, kviečia asmenis į posėdžius, juos protokoluoja.
5.4. padeda merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, nustatyti ir sudaryti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, teikti sprendimų projektus, kontroliuoti jų vykdymą;
5.5. nustatytais terminais ir tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus;
5.6. mero pavedimu nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, skundus, siūlymus, kitus dokumentus, juos apibendrina ir išvadas pateikia Savivaldybės tarybai;
5.7. organizuoja ir vykdo Savivaldybės tarybos dokumentacijos archyvavimą, archyvuojamų dokumentų saugojimą, jų apskaitą, paiešką, nuorašų ar kopijų rengimą, juridinių ir fizinių asmenų prašymu jų išdavimą;
5.8. organizuoja svečių, lankytojų priėmimą, tarybos nariams – tarybos posėdžių  pertraukėles;
5.9. tvirtina Savivaldybės tarybos dokumentų ar šios institucijos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
5.10.  saugoja ir tinkamai naudoja sekretorei patikėtus įstaigos antspaudus;
5.11. rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles;
5.12. teisės aktų registre skelbia Savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijos priimtus norminius teisės aktus, taip pat Savivaldybės mero priimtus teisės aktus (neatsako už teisės aktuose pateiktų duomenų nuasmeninimą);
5.13. nesant Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
5.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio direktoriaus (pavaduotojo), skyriaus vedėjo nurodymus.

Remigijus Rudžianskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 017, 8017, 8 696 82 626 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
17. Atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį.
18. Rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus.
19. Institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus.
20. Vykdo asmens duomenų apsaugą.
21. Dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą; nagrinėja viešojo pirkimo konkurso dalyvių gautas pretenzijas.
22. Rengia teisės aktų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų, tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
23. Vairuoja Skyriui priskirtą tarnybinį automobilį.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Kristina Kovalenko
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 325 (8 422) 51 442, 8 614 03 126 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:
3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.2. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
3.3. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su Savivaldybės administracijos skyriais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
3.4. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
3.5. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;
3.6. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
3.7. nagrinėja tiekėjų pretenzijas, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;
3.8. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.;
3.9. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
3.10. rengia ir nustatyta tvarka derina Savivaldybės institucijų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
3.11. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
3.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
3.13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;
3.14. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;
3.15. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.16. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.17. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;
3.18. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;
3.19. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;
3.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;
3.21. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui, kitoms institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;
3.22. institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
3.23. nesant Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
3.24. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Vidmantas Benevičius
Vyriausiasis specialistas
Kabineto numeris - 302 (8 422) 69 050, (8 626) 98 579 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-04, 16:38:13